ชมรม EGMU Cybersecurity Club จัดบรรยายในหัวข้อ “SOC is not just security monitoring”

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชมรม EGMU Cybersecurity Club ภายใต้ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดบรรยายในหัวข้อ “SOC is not just security monitoring” โดยกิจกรรมครั้งนี้มีวิทยากรให้ความรู้คือ คุณลาภบุญเอก ว่องภูรินท์ (Information Security Manager) และ คุณเสฏฐวุฒิ แสนนาม (Information Security Consultant) จากบริษํท MFEC

โดยกิจกรรมเป็นการบรรยายถึงประสบการณ์และองค์ความรู้ในการจัดตั้งศูนย์ SOC (Security Operations Center) มีการเเลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานต่างๆ ซึ่งเป็นประสบการณ์จริงจากวิทยากร ตลอดจนมีการตอบคำถามต่างๆ ที่ผู้ฟังสงสัย โดยมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นจำนวนมาก