คณะวิศวะศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลและบริษัทเจแอลเค ออโตเมชั่น ร่วมลงนาม MOU เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์

คณะวิศวะศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และบริษัทเจแอลเค ออโตเมชั่น ทำการลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โดย มี ผศ.ดร. นริศ หนูหอม หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ร่วมลงนามในข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในครั้งนี้  เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์การแพทย์ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือแพทย์ มาตรฐานเทียบเคียงสากล มุ่งจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ สำหรับ “ห้องปฏิบัติการวิจัยภาพ ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ (ICUBE)” ตั้งอยู่ ณ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์สร้างนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์การแพทย์ ซึ่งการทำข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัทเจแอลเค ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) มีขอบข่ายความร่วมมือ ในด้าน R&D Development โดยร่วมกันส่งเสริม วิจัยพัฒนา นําไปสู่การสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์ เทคโนโลยีหรือผลิตภัณฑ์การแพทย์ ให้ได้มาตรฐานเทียบเคียงกับสากล ซึ่งจะนำร่องด้วย “หุ่นยนต์ร่วมปฏิบัติงานเภสัชกรปัญญาประดิษฐ์ เพื่อการสั่งจ่ายยาที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย” ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการดูแลและรักษาสุขภาพของผู้ป่วย ในระบบการจัดการด้านยา กระบวนการดำเนินงานบริการจ่ายยาผู้ป่วย เพื่อลดอุบัติการณ์และระดับความรุนแรงที่เกิดจากความคลาดเคลื่อนทางยาลงได้ ทั้งนี้ ‘มหาวิทยาลัยมหิดลจะเป็นต้นแบบในการนำหุ่นยนต์ร่วมปฏิบัติงานเภสัชกรปัญญาประดิษฐ์ให้กับประเทศ” โดยเน้นถึงความปลอดภัยของผู้ป่วย ลดความคลาดเคลื่อนทางยา ลดระยะเวลารอคอยยาของผู้ป่วย ลดการทำงานซํ้าซ้อน อำนวยความสะดวกทั้งแก่บุคลากรผู้ให้บริการและสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ประชาชนที่มารับบริการ

Leave a Reply