• TH
 • EN

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการ 2018 SJTU Global Summer School

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตที่สนใจ

เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน ณ Shanghai Jiao Tong University (SJTU) ประเทศจีน

ระหว่างวันที่ 12 ก.ค. - 8 ส.ค. 2561 โดยผู้ที่ได้รับเลือก จะได้รับการสนับสนุนค่า Tuition fee และค่าที่พัก

ส่งใบสมัคร ที่หน่วยวิเทศสัมพันธ์ ภายใน 23 มกราคม 2561

หรือ nawaporn.sd@gmail.com

PDF

HTTP_logo

โครงการ Osaka University Student Exchange Program September 2018 Intake

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตที่สนใจ

เข้าร่วมกิจกรรม ณ Osaka University ประเทศญี่ปุ่น

ช่วง กันยายน 2561 - กุมภาพันธ์ 2562

ส่งใบสมัคร ที่หน่วยวิเทศสัมพันธ์ ภายใน 20 กุมภาพันธ์ 2561

PDF

HTTP_logo

ทุน ผศ. ชัยนนท์ ศรีสุภินานนท์ (หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการท่านแรก)

สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 1 ทุน/ภาคการศึกษา โดยไม่มีข้อผูกมัด

10000 บาท/คน

สำหรับผู้ได้คะแนนเฉลี่ยประจำภาคการศึกษา (GPA) สูงสุด (ปี 1-4)

หากมีผู้ที่ได้ GPA เท่ากัน จะพิจารณาจาก GPAX

PDF

Dairy_and_Beverage_Engineering_ProgramAnnouncement for ROUND 2 - Interview examination result [Result, Important Date, Acceptance doc]

Announcement for ROUND 1 - Interview examination result [DOWNLOAD HERE]

MUST READ:

ALL PASSED APPLICANTS  need to download and complete the letter of acceptance
[DOWNLOAD Form
and send it back to thana.sar@mahidol.ac.th before 7th August 2017 for official admission.

Important Dates :
3 - 7 August 2017  - Submit Acceptance Form by 7 August 2017 04.30 PM
10 August 2017  - Registration (E-Profile) at Room R-114 Building # 1 (Faculty of Engineering)
16 August 2017 - Dental Validation at Dental Service - Siriraj Hospital Floor 6th
21 August 2017 - Open Semester

Â

Dairy and Beverage Engineering (DBE) Program Philosophy

The program aims to prepare students for the global market expansion in dairy and beverage business. On the completion of the program, the students will have competencies in Industrial Engineering with additions on microbiology, holistic process engineering, and the essential skills of collaborative management, leadership, and English.

ปรัชญาของหลักสูตรวิศวกรรมผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดิ่ม

หลักสูตรมีเป้าหมายในการเตรียมนักศึกษาสำหรับการขยายตัวของตลาดโลกในธุรกิจผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม ในการสำเร็จการศึกษานักศึกษาจะมีสรรถนะในวิศวกรรมอุตสาหการ รวมถึงความรู้ทางชีววิทยา วิศวกรรมกระบวนการแบบองค์รวม และทักษะที่สำคัญในการบริหารจัดการ ความเป็นผู้นำ และภาษาอังกฤษ


Essential Links to remember

Â

Â

http://gg.gg/fb-mu-dbe http://gg.gg/mu-dbe http://gg.gg/mu-dbe-apply


Â

Admission Requirements การรับสมัครเข้าศึกษา *

Education Qualification
คุณวุฒิการศึกษาของผู้สมัคร

Graduate in high school level or equivalent in scientific program or pass admission examination abided by university regulations related to student admission or faculty of Engineering.
จบการศึกษาระดับมัธยมตอนปลาย หรือเทียบเท่าในหลักสูตรสายวิทยาศาสตร์

English Requirement
ข้อกำหนดเรื่องความรู้ภาษาอังกฤษ

Prospective Students need to have at least one of the Following tests.
ผู้สมัครต้องผ่านการสอบอย่างน้อยหนึ่งจากการทดสอบดังต่อไปนี้
1) TOEFL (PBT)
> 500, TOEFL (CBT) >173
TOEFL (iBT)
> 61
2) IELTS
> 5.0
3) SAT I
> 1,100
4) CAE
> 52
5) Relevant National/International English tests
การทดสอบภาษาอังกฤษระดับชาติหรือนานาชาติที่เทียบเคียงได้
6) Pass Intensive English proficiency test provided by the program (
After admission)
ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษที่จัดสอบโดยหลักสูตรภายหลัง

* This semester AUG 2017’s Admission apply with only Education Portfolio :
การรับนักศึกษาเข้าเรียน เฉพาะในภาคการศึกษาต้น เดือน สิงหาคม พศ. 2560 นี้เท่านั้น ประกอบด้วย

 1. One (1) completed application form, available download at http://gg.gg/mu-dbe-apply
  ใบสมัครของหลักสูตรจำนวน 1 ชุด สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://gg.gg/mu-dbe-apply

 2. Two(2) copies of Certificate, Academic transcript or grade report
  สำเเนาใบประกาศนียบัตร ใบแสดงผลการศึกษา หรือใบแจ้งผลการศึกษา จำนวน 2 ชุด

 3. Two(2) copies of Identification card and house registration (Thai Residents only) or Passport (Non-Thai applicants)
  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด

 4. Two(2) copies of Statement of purpose in study plan and career goals (100-150 words)
  บทความที่แสดงถึงความต้องการในการศึกษาและเป้าหมายในอาชีพเป็นภาษาอังกฤษ 100-150 คำ  จำนวน 2 ชุด

 5. One(1) Letter of Recommendation from High school teacher
  หนังสือรับรองจากอาจารย์มัธยม จำนวน 1 ชุด

 6. If available , Two(2) copies of English score report
  รายงานผลการสอบภาษาอังกฤษ จำนวน 2 ชุด (ถ้ามี)

email to : thana.sar@mahidol.ac.th

Â


Â

Important Admission Schedule วันเวลาที่สำคัญ

Activities

Date

Location

Application Period
รับสมัคร

22 June 2017 to
21 July 2017

Online - Email
http://gg.gg/mu-dbe

Announcement of Interview list
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

25 July 2017

http://gg.gg/mu-dbe

Interview
วันสอบสัมภาษณ์

31 July 2017

Faculty of Engineering, Mahidol University , Building 1 - 2nd Floor
คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร 1 ชั้น 2

Acceptance Notification
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

2 August 2017

http://gg.gg/mu-dbe

Registration
ลงทะเบียนเรียน

3-8 August 2017

Will notify later
จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

Semester Starts
เปิดภาคการศึกษา

21 August 2017

Faculty of Engineering , Building 1
คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร 1

Â


Â

Competences and Benefits สมรรถนะและจุดเด่น

 • Holristic Industrial Engineering with Dairy and Beverage Engineering specialties
  วิศวกรอุตสาหการแบบองค์รวมที่มีความเชียวชาญในวิศวกรรมผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดิ่ม

 • Work across Asian and Worldwide with world-leading manufacturers
  สามารถทำงานระดับเอเชียและระดับโลกกับบริษัทชั้นนำในโลก

 • Competitive Salary Rates
  อัตราผลตอบแทนที่สูง

 • Entrepreneurship (Business Start-up)
  สามารถต่อยอดเป็นเจ้าของธุรกิจ

Â

Program Highlights
หมวดวิชาในหลักสูตร

General Course

30 Credits

Basis Math, Science and Engineering

33 Credits

Industrial Engineering

45 Credits

Dairy and Beverage Engineering

31 Credits

Free Elective

15 Credits

Engineering Training

1 Credits

Total

155 Credits

Â

Scholarships
ทุนการศึกษา

Full and Partial Scholarships Available to exceptional qualified candidates
มีทุนการศึกษาเต็มจำนวนและทุนการศึกษาบางส่วนสำหรับผู้สมัครที่มีคุณสมบัติดีเด่น

Â


Â

For more information, please contact Department of Industrial Engineering,
Faculty of Engineering, Mahidol University,
Tel. 02-889-2138 ext. 6201  E-mail: thana.sar@mahidol.ac.th


Â

Poster

Â

Official Partners

2018 SJTU Global Summer School
เขียนโดย อ.มงคล   
วันอังคารที่ 24 เมษายน 2012 เวลา 22:22 น.

โครงการ 2018 SJTU Global Summer School

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตที่สนใจ

เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน ณ Shanghai Jiao Tong University (SJTU) ประเทศจีน

ระหว่างวันที่ 12 ก.ค. - 8 ส.ค. 2561 โดยผู้ที่ได้รับเลือก จะได้รับการสนับสนุนค่า Tuition fee และค่าที่พัก

ส่งใบสมัคร ที่หน่วยวิเทศสัมพันธ์ ภายใน 23 มกราคม 2561

หรือ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

PDF

HTTP_logo

 

undergraduate
undergraduate
master
PhD
Centre_Park
Centre_Industrial
Centre_Innovation
Centre_Logistic
Centre_TCCES

ADAM_Lab
SAR2012
Facebook

Author Login

ข่าวหลักสูตรปริญญาตรี

ภาคการศึกษาต้น

15 สิงหาคม 2559 - 19 ธันวาคม 2559

ภาคการศึกษาปลาย

9 มกราคม 2560 - 22 พฤษภาคม 2560

ภาคการศึกษาฤดูร้อน

12 มิถุนายน 2560 - 4 สิงหาคม 2560

Click รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวหลักสูตรปริญญาโท

Simio LLC has donated 20 licenses of Simio Academic Edition (US$ 39,600) to support teaching and research in simulation at Mahidol University.

Contact Asst.Prof.Dr.Waressara for more information.

นักศึกษาหรือบุคลากรท่านใดของมหาวิทยาลัยมหิดลที่สนใจโปรแกรม Simio สามารถติดต่อขอใช้งานได้ที่ ผศ.ดร.วเรศรา วีระวัฒน์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

เรามี 6 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล นครปฐม 73170
โทรศัพท์: (66 2) 889-2138 ต่อ 6201, 6202 โทรสาร: (66 2)889-2138 ต่อ 6229
Copyright © 2018. Industrial Engineering Department, Mahidol University.