ผลลัพธ์

ผลลัพธ์

SO1: สามารถกำหนด คิดวิธี และแก้ไขปัญหาวิศวกรรมที่ซับซ้อน โดยการประยุกต์หลักการทางวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์

SO2: สามารถประยุกต์การออกแบบเชิงวิศวกรรม เพื่อให้ได้ผลงานที่ตรงกับความต้องการโดยคำนึงถึงด้านสาธารณสุข ความปลอดภัย สวัสดิการ รวมทั้งปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์ สิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรมทั่วโลก

SO3: สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิผลต่อผู้ฟังที่หลากหลาย

SO4: มีความตระหนักในจริยธรรม จรรยาบรรณ มีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ ในการตัดสินใจต่อสถานการณ์ทางวิศวกรรม ซึ่งต้องคำนึงถึงผลการแก้ปัญหาวิศวกรรมที่กระทบต่อบริบททางด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐศาสตร์ทั่วโลก

SO5: สามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิผล มีภาวะผู้นำ ส่งเสริมความร่วมมือที่ดีเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เข้าเป้าหมายตามที่วางแผนและบรรลุวัตถุประสงค์

SO6: สามารถพัฒนาและดำเนินการทดลองได้อย่างเหมาะสม มีการวิเคราะห์ข้อมูล แปลผลข้อมูล และการตัดสินเชิงวิศวกรรมเพื่อการสรุปผล

SO7: สามารถหาความรู้และประยุกต์ความรู้ใหม่ๆตามความต้องการ โดยใช้กลยุทธ์การเรียนรู้ที่เหมาะสม