วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

PEO1:

ประยุกต์ความรู้พื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เพื่อการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนเพื่อการวิเคราะห์ ออกแบบ ควบคุม และบริหารงานด้านวิศซกรรมโยธาได้

PEO2:

วางแผนการดำเนินงานด้านวิศวกรรม ปฏิบัติการทดสอบ และใช้ทักษะเชิงเทคนิคในการเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหางานด้านวิศวกรรมโยธา โดยคำนึงถึงผลที่มีต่อสวัสดิภาพของประชาชน ความปลอดภัย สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม

PEO 3:

แสดงพฤติกรรมของการมีคุณธรรมจริยธรรมที่วิญญูชนพึงมี (เช่น การรักษากฎระเบียบของสังคม ความซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสำนึกต่อสังคม รวมถึงการรักษาซึ่งวัฒนธรรมอันดีของไทย) และแสดงพฤติกรรมของการมีจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมโยธาที่คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม สังคมโลก และสิ่งแวดล้อม

PEO4:

วางแผนการดำเนินงานด้านวิศวกรรม ปฏิบัติการทดสอบ และใช้ทักษะเชิงเทคนิคร่วมกับการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบในการแปลผลข้อมูล วิเคราะห์ และสังเคราะห์เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง