ศิษย์เก่า

ศิษย์เก่า

มหาวิทยาลัยมหิดลมีนโยบายสร้างเสริมความผูกพันและรวมพลังศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อร่วมกันพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง

มหาวิทยาลัยมหิดลมีนโยบายสร้างเสริมความผูกพันและรวมพลังศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อร่วมกันพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง

มหาวิทยาลัยมหิดลมีนโยบายสร้างเสริมความผูกพันและรวมพลังศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อร่วมกันพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง    โดยมีสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะกรรมการดำเนินงานสร้างความผูกพันศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหิดล  และ หน่วยศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา  เป็นสื่อกลางเสริมสร้างความผูกพันอย่างต่อเนื่อง ด้วยหลัก 3 ประการคือ 1) ให้เกียรติศิษย์เก่า  โดยการรับฟังความจำเป็นต้องการ  การให้ข้อมูลสถานะทางการเงินของส่วนงาน  การดำเนินการอย่างมืออาชีพในสิทธิส่วนบุคคล  เชิดชูเกียรติศิษย์เก่าที่ช่วยเหลือส่วนงานและมหาวิทยาลัย  2) แจ้งข่าว ให้รับทราบถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย และสมาคมศิษย์เก่าฯ  เพื่อเน้นการจัดกิจกรรมของศิษย์เก่าให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ดังกล่าว  รวมถึง 3) เชิญเข้าร่วมกิจกรรม ของส่วนงานและมหาวิทยาลัย ส่งเสริมการเป็นผู้นำในการทำโครงการ/กิจกรรม สนับสนุนให้ศิษย์เก่าเป็น “ทูต” ทางการศึกษาที่สื่อความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยที่มีต่อสังคม      

สมาคมศิษย์เก่ามหิดล

ติดตามกิจกรรม อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสมาคมศิษย์เก่า และสิทธิประโยชน์ของสมาชิกได้ที่นี่

สมาคมศิษย์เก่าวิศวะ

ติดตามกิจกรรม ข่าวสารจากสมาคมศิษย์เก่าวิศวะได้ที่เพจ Facbook Mahidol Engineering Alumni Association

ศิษย์เก่าภาควิชา

ติดตามกิจกรรม ข่าวสารจากศิษย์เก่าภาควิชาได้ที่เพจ Facbook CEEMahidol

ข่าวและกิจกรรมศิษย์เก่า

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปวีณา สุขใสยา และนางสาวพรธิดา สุวรรณไชยรบ นักศึกษาของภาควิชาขั้นปีที่ 4 ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอโครงงานวิศวกรรมชลประทาน อันดับ 3 (เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร) และรางวัลโครงงานวิศวกรรมชลประทาน “ระดับดี” (เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร)

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปวีณา สุขใสยา และนางสาวพรธิดา สุวรรณไชยรบ นักศึกษาของภาควิชาขั้นปีที่ 4 ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอโครงงานวิศวกรรมชลประทาน อันดับ 3 (เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร) และรางวัลโครงงานวิศวกรรมชลประทาน “ระดับดี” (เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร) ในหัวข้อเรื่อง: การศึกษาดัชนีการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศและตัวแปรทางอุทกวิทยาในปีที่เกิดปรากฎการณ์แอลนีโญนิวทรัล

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต้องขอขอบคุณ คุณสัญญา มีทัน และ คุณปรัชญา เดชฉกรรจ์ ทีมวิทยากรพิเศษจากบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ที่ มาให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ทีพีไอในกลุ่มวัสดุก่อสร้างทุกประเภท แก่นักศึกษาสาขาวิศวกรรมโยธาชั้นปีที่ 2 และ 3

วันพุธที่ 3 เมษายน 2567 ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต้องขอขอบคุณ คุณสัญญา มีทัน และ คุณปรัชญา เดชฉกรรจ์ ทีมวิทยากรพิเศษจากบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ที่ มาให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ทีพีไอในกลุ่มวัสดุก่อสร้างทุกประเภท แก่นักศึกษาสาขาวิศวกรรมโยธาชั้นปีที่ 2 และ 3

งานคืนสู่เหย้าวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเรียนเชิญ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันมาร่วมงานครบรอบ 30 ปีภาควิชากันจัดในวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2567 เวลา 17:00 น. เป็นต้นไป แล้วพบกันครับ