ข่าวความร่วมมือ

ข่าวความร่วมมือ

421140027_1142099460382244_2462064957315419164_n

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก University of York สหราชอาณาจักร

วันที่ 22 มกราคม 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ผศ.ดร. ภัทรพร โปสกนิษฐกุล รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ พร้อมด้วย รศ.ดร. ธีรพันธ์ อรธรรมรัตน์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม รศ.ดร. สุวรรณา บุญตานนท์ ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) รศ.ดร. ตระการ

406465238_1077984086761325_3767856493448341301_n

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต้องขอขอบคุณ เรือโทยุทนา สมสอน จาก บริษัทไครอน จำกัด ที่มาร่วมเป็นทีมวิทยากรพิเศษมาให้ความรู้เกี่ยวกับ “เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับกับงานสำรวจ”

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต้องขอขอบคุณ คุณ ยุทนา สมสอน จาก บริษัทไครอน จำกัด ที่มาร่วมเป็นทีมวิทยากรพิเศษมาให้ความรู้เกี่ยวกับ “เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับกับงานสำรวจ” อันเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ เพิ่มพูนทักษะและความรู้นอกตำราเรียน ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่นักศึกษา ณ ห้อง 6384 อาคาร 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์

404729363_1077728326786901_8377890649701480696_n

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 (ภาคการศึกษาต้น) ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2566 – 31 พฤษภาคม 2567

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 (ภาคการศึกษาต้น) ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2566 – 31 พฤษภาคม 2567 สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ https://graduate.mahidol.ac.th/admission-thai/… Track 1 วิทยานิพนธ์ Track 2