งานวิจัยปริญญาตรี

งานวิจัยปริญญาตรี

ปีการศึกษา 2555
ลำดับหัวข้องานวิจัยนักศึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา
1วิธีที่เหมาะสมในการป้องกันดินพังสำหรับดินขุด กรณีก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลตำบลบางปลา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร– นาย ปรุฬห์ริศ ทิพยารมย์ 5213111
– นาย สินนท์ สุจิตตารมย์ 5213112
– นาย ชัยวัฒน์ อนุพงษ์ 5213394
อ.ดร.พงษ์พิพัฒน์ อานันทนสกุล
2การศึกษาและจัดทำแผนที่เพื่อหาพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมในพุทธมณฑล– นาย พงศ์พณิช วรรณรัตน์ 5213108
– นาย วชิรวิชญ์ สิริวงษ์สุวรรณ 5213418
– นางสาว สุกัลยา ฆังรัตน์ 5213423
– นางสาว โสพิส จิณไชย 5213426
อ.ดร.วัจนันท์ มัตติทานนท์
3การศึกษาคุณภาพของเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม– นาย นันทพัทธ์ เธียรจิรกิตติ์ 5213106
– นาย อรรถวิท สกุลตันติเมธา 5213114
– นาย นิธิไชย ตั้งมั่นโรจนรักษ์ 5213404
ผศ.สมพงษ์ ชื่นอิ่ม
4การประเมินความเสี่ยงต่ออุทกภัยของระบบรถไฟฟ้า MRT– นาย จารุวัฒน์ อมรพงษ์มงคล 5213100
– นาย ชยพล สุคนธานิตย์ 5213101
– นางสาว ธมภร สุจริตพานิช 5213401
ผศ.ดร.สมชาย ปฐมศิริ
5อิทธิพลเนื่องจากการปกป้องพื้นผิวที่มีผลต่อการแทรกซึมคลอไรด์ในคอนกรีตที่มีและไม่มีรอยร้าว– นาย กันตวิชญ์ สุพรรณแสง 5213097
– นาย กานดิศ ดิศกวิน 5213098
– นาย คมกฤช สุภัทท์นันทกุล 5213392
ผศ.ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์
6การศึกษาแนวทางการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนทดน้ำนเรศวร– นาย ทวีวัฒน์ ศิริทัตธำรง 5213398
– นาย ภัทรพล ศรีสรรพางค์ 5213413
– นางสาว ศิรินทร์ทิพย์ แซ่คู 5213420
ผศ.ดร.อารียา ฤทธิมา
7การทดสอบความคงทนของไฟเบอร์ซีเมนต์ภายใต้สภาพแวดล้อมแบบวัฏจักร– นางสาว ณัชชา ตั้งสมบูรณ์ 5213102
– นางสาว ทิพรัตน์ สุนทโรทัย 5213399
– นาย บรม อัฑฒ์วงศ์ไพศาล 5213405
– นาย สาธิต พึ่งวิกรัย 5213421
ผศ.ดร.ประวีณ ชมปรีดา
8ผนังคอนกรีตสำเร็จรูป– นางสาว กุลิสรา ขอบบัวคลี่ 5213391
– นาย ชลธิศ เจริญวงษ์ 5213393
– นาย อวิรุทธ์ ศรีโชติ 5213429
อ.พนม ชัยสิทธิ์
9ผลของปริมาณเส้นใยและกำลังอัดคอนกรีตที่มีผลต่อพฤติกรรมการรับกำลังแรงดัดการหดตัวแห้งแบบอิสระและการหดตัวแบบพลาสติกของคอนกรีตผสมเส้นใย– นาย ธนวัต เตียวเจริญโสภา 5213400
– นางสาว เมวิกา บุญมา 5213414
– นางสาว ระพีพรรณ รับพรพระ 5213417
ผศ.ดร.ประวีณ ชมปรีดา
10การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการประมาณปริมาณงานดิน– นางสาว ธิดารัตน์ ศรีแสง 5213403
– นาย ยศพนธ์ แสงแก้ว 5213415
– นาย ศัลย์ชัย ใจสมุทร 5213419
อ.ดร.วศพร เตชะพีรพานิช
11การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตลอดวงจรอายุของการใช้เทคโนโลยีอาคารสีเขียวเพื่อการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน– นาย อภิญญาน สรเสนีย์ 5213427
– นาย อานนท์ ตรงยงค์ 5213431
อ.ดร.ตระการ ประภัสพงษา
12การเปลี่ยนรูปขององค์อาคารเมื่อรับแรงสั่นสะเทือน– นางสาว ผกาสินี จักรวรรณพร 5213408
– นาย สุรบถ บุญล้อม 5213425
ผศ.ดร.กวี ไกรระวี
13การปรับปรุงโค้งความเข้มฝน-ช่วงเวลา-ความถี่ของลุ่มน้ำภาคกลาง ภาคเหนือและภาคตะวันออกของประเทศไทย– นาย คุณากร เปี่ยมฟ้า 5213099
– นาย ณัฏฐ์ อู่ไทย 5213396
– นาย อรรคเดช จันทรมานะ 5213428
ผศ.ดร.อารียา ฤทธิมา
14ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำขนาดเล็กจากท่อระบายน้ำเสียร่วมกับท่อน้ำฝนในอาคารสูง– นาย ประดิยุทธ ฉ่ำเฉื่อย 5213407
– นางสาว พธูศิลป์ มุงคำภา 5213409
– นางสาว สิรีธร แจ้งยอดสุข 5213422
ผศ.ดร.สุวรรณา บุญตานนท์
15การพัฒนาและทดสอบระบบแยกน้ำเสียอัตโนมัติเพื่อการนำกลับมาใช้ใหม่– นาย รวิภาส อุดมภูรีกุล 5213110
– นาย อำพล บุญรัตน์ 5213115
– นาย ไชยพัฒน์ ทวีทรัพย์พิทักษ์ 5213395
ผศ.ดร.สุวรรณา บุญตานนท์
16การประเมินมลพิษในคลองพานทอง (BOD Loading)– นาย นรินทร์ ยุวัฒน์ 5213105
– นางสาว พรพรรณ เจียรศิลปดำรง 5213410
– นางสาว สุภาวดี เตชะผาสุขสันติ 5213424
อ.ดร.กฤษณัส สุรกิตย์
17การศึกษาความลาดชันที่ต้องการในการออกแบบเพื่อหาน้ำหนักของโครงหลังคาที่เหมาะสมที่สุด– นางสาว ณัฐพร บุญประสิทธิ์ 5213397
– นาย บุญรอด จิรศุภางค์กุล 5213406
– นางสาว เพ็ญพิชชา กฤตยากรนุพงศ์ 5213412
ผศ.ดร.วรรณสิริ พันธ์อุไร
18การรับน้ำหนักการต่อเหล็กเสริมโดยวิธีข้อต่อ (Coupler) ในการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่– นาย ณัชพงศ์พล คงชะสิงห์ 5213103
– นาย พิทักษ์ สุต๋า 5213109
– นาย อรรถพล เปี่ยมยา 5213113
ผศ.ดร.สมชาย ปฐมศิริ
19การศึกษาเปรียบเทียบค่าแรงงานก่อสร้างภาครัฐและภาคเอกชน– น.ศิวพัชร์ (รำไพ) ศรีวิจารณ์ 5113394
– นาย พันธุ์พงศ์ บัวเพ็ชร 5213411
– นาย สุลตอน กาเดร์ 5213453
อ.ดร.วศพร เตชะพีรพานิช