ศูนย์วิเคราะห์ทดสอบวัสดุและบริการวิชาการทางวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม

ศูนย์วิเคราะห์ทดสอบวัสดุและบริการวิชาการทางวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม

ให้บริการทดสอบคุณสมบัติด้านวัสดุทางวิศวกรรมด้านต่าง ๆ

 • Fineness Test

 • Moisture Content

 • Normal Consistency Initial Setting Time

 • Compression

 • Tensile

 • Mix Design

 • Compression Test – Cube

 • Compression Test – Cylinder

 • Concrete Beam (15×15 x Not Over 60 cm.)

 • Bonding Strength

 • กำลังรับแรงดึงแยกของคอนกรีต

 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 เซนติเมตร (ต่อความลึก 1 เซนติเมตร)

 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3-10 เซนติเมตร (ต่อความลึก 1 เซนติเมตร)

 • Standard Penetration

 • Vane Shear-Precision Torque

 • Vane Shear-Precision Wrench

 • Atterberg’s Limit (LL PL PI)

 • C.B.R. (Laboratory)

 • Consolidation by Load Increment

 • Compaction – Standard  test

 • Compaction – Modified test

 • Gradation 

  หาขนาดของเม็ดดิน (Gradation) ร่อนแห้ง
 • Gradation (Wet Method)

 • Hydrometer analysis

 • Moisture Content

 • Relative Density

 • Shear – Direct (3 Samples)

 • Specific Gravity

 • Unconfined Compression

 • Shrinkage – Linear

 • Shrinkage – Volumetric

 • Unit Weight

 • Abrasion Test (L.A.)

 • Absorption

 • Gradation

 • Soundness (รวม Sieve)

 • Specific Gravity Absorption

 • Unit Weigh

 • Clay Lump

 • Gradation

 • Percentage Passing Sieve No. 200

 • Abrasion Test (L.A.)

 • Organic Impuirties

 • Soundness (รวม Sieve)

 • Specific Gravity Absorption

 • Surface Moisture

 • Surface Test

 • เหล็ก ขนาด 6 – 12 มม.

 • เหล็ก ขนาด 15 – 16 มม.

 • เหล็ก ขนาด 19 – 22 มม.

 • เหล็ก ขนาด 25 มม.

 • เหล็ก ขนาด 28 มม.

 • เหล็ก ขนาด 32 มม.

 • เหล็ก ขนาดมากกว่า 32 มม.

 • ลวดอัดแรงขนาด 0-5 มม.

 • ลวดอัดแรงขนาด 6-10 มม.

 • ลวดตีเกลียว 3/8” และ 1/2”

 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 เซนติเมตร (ต่อความลึก 1 เซนติเมตร)

 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3-10 เซนติเมตร (ต่อความลึก 1 เซนติเมตร)

  12.1  อิฐคอนกรีตกลวง (Concrete Block)

 • 7.2 x 19.5 x 39.5 เซนติเมตร

 • 9.0 x 19.5 x 39.5 เซนติเมตร

 • 15.0 x 19.5 x 39.5 เซนติเมตร

 • 20.0 x 19.5 x 39.5 เซนติเมตร

อิฐประดับคัลเซียม ซิลิเคด หรืออิฐปูนทรายขาว (มอก.167 2519)

 • กำลังต้านแรงอัดต่ำสุด

 • ขนาดและการบิดเบี้ยว

  12.3  อิฐประดับ (มอก.168 2546)

 • กำลังต้านแรงอัด

 • การดูดซึมน้ำและสัมประสิทธิ์การอิ่มน้ำ

  12.4  อิฐกลวงประดับ (มอก.169 2519)

 • การดูดซึมน้ำ

 • กำลังต้านแรงอัด

 • Compression

 • Tension

 • Bending

 • Stress – Strain Curve

 • Specific Gravity

 • Moisture Content

Example of Labs and Equipment

ชุดทดสอบการหาค่าความถ่วงจำเพาะของปูนซีเมนต์

ชุดทดสอบหาค่าขีดจำกัดความข้นเหลวปกติและระยะเวลาการก่อตัวของซีเมนต์เพสต์

ชุดทดสอบโต๊ะการไหล

ชุดทดสอบปริมาณอากาศในคอนกรีตสด

นักศึกษาฝึกใช้เครื่องมือสำรวจบริเวณภายในมหาวิทยาลัย

ชุดกล้องสำรวจแบบต่างๆ และเข็มทิศ

ชุดเครื่องมือหาพิกัดบนพื้นโลกด้วยดาวเทียม (GPS)

ชุดทดสอบเพนิเทรชันของแอสฟัลต์ซีเมนต์

ชุดทดสอบกำลังอัดและกำลังดัด

ชุดเครื่องผสมคอนกรีตแบบ Drum Mixer

ชุดเครื่องจี้คอนกรีต

ชุดเครื่องมือเจาะเก็บและสำรวจตัวอย่างดิน

ชุดทดสอบ Direct Shear Test

ชุดทดสอบ Unconfined Compression Test

ชุดทดสอบ Triaxial Test

ชุดทดสอบ Consolidation Test

การทดสอบคุณสมบัติทางเคมีของดิน

การจำแนกชนิดของดินด้วยสายตา

ชุดทดสอบการสูญเสียแรงดันในท่อปิด

ชุดทดสอบการไหลพุ่งกระทบฉากกั้น