ปริญญาเอก

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ (หลักสูตรนานาชาติ)

เปิดภาคการศึกษา :

16 สิงหาคม

เครดิต:

32

เปิดภาคการศึกษา:

16 สิงหาคม 

เครดิต:

32

ชื่อปริญญา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ)

จุดเด่นของหลักสูตร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ (หลักสูตรนานาชาติ) มุ่งเน้นการผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีทักษะ และความรู้ความสามารถแบบบูรณาการทางด้านวิศวกรรม สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ ทั้งสองสาขาวิชานี้ได้ถูกนำมาใช้ร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ใน การทำงานและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในประเทศไทยและประเทศต่างๆ ทั่วโลกโดยดุษฎีบัณฑิตจะมี ความเชี่ยวชาญและทักษะในด้านการวิเคราะห์ การออกแบบ การประเมิน และการประยุกต์เครื่องมือต่าง ๆ ในงานทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ นอกจากนี้ดุษฎีบัณฑิตยังมีความรู้และทักษะทาง การวิจัย เพื่อพัฒนานวัตกรรมและต่อยอดองค์ความรู้เดิมเพื่อสร้างสรรค์งานวิจัยและเทคโนโลยีใหม่ อีกทั้งต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมในการนำความรู้ ความสามารถไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และประเทศ 

วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำมีความรู้ครบถ้วนทั้งด้านพื้นฐาน ด้านวิชาชีพ และด้านการวิจัยและพัฒนา อันจะทำให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถในการประกอบ วิชาชีพด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ จึงมุ่งผลิตวิศวกรและนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรน้ำในระดับดุษฎีบัณฑิตตามคุณลักษณะดุษฎีบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร ดังนี้

 1.  ประพฤติปฎิบัติอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ทางวิชาการและวิชาชีพ
 2.  มีความรู้ ความสามารถแบบบูรณาการทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ ทั้งใน ภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติรวมทั้งมีความรู้ในการศึกษาและวิจัยขั้นสูง
 3. มีความสามารถสร้างสรรค์งานวิจัย วางแผนและแก้ปัญหาการทำวิจัยอย่างเป็นระบบ ตลอดจน พัฒนาผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการต่างๆ ในด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำให้ เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
 4. มีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถทำงานร่วมกับบุคคลอื่นๆ ได้อย่างเหมาะสม
 5. มีความสามารถในการสื่อสารและการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และ ทรัพยากรน้ำต่อสาธารณชนได้เป็นอย่างดี โดยประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร ทางวิศวกรรมได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 1. สำเร็จการศึกษาปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตหรือวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
 2. ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.50
 3. มีประสบการณ์และความพร้อมที่จะสามารถทำงานวิจัยในระดับปริญญาเอกได้ โดยแสดงหลักฐาน โครงร่างงานวิจัยฉบับภาษาอังกฤษ และเคยมีผลงานที่ได้รับการเผยแพร่โดยการนำเสนอต่อที่ประชุม วิชาการระดับนานาชาติที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) จำนวนอย่างน้อย 1 เรื่อง
 4. ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ดังกล่าว อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือก เข้าศึกษาตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
 1. สำเร็จการศึกษาปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หรือวิทยาศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา หรือกำลัง ศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้าย จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
 2. ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.50
 3. มีประสบการณ์และความพร้อมที่จะสามารถทำงานวิจัยในระดับปริญญาเอกได้โดยแสดงหลักฐาน โครงร่างงานวิจัยฉบับภาษาอังกฤษ และเคยมีผลงานที่ได้รับการเผยแพร่โดยการนำเสนอต่อที่ประชุม วิชาการระดับนานาชาติที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) จำนวนอย่างน้อย 1 เรื่อง
 4. ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ดังกล่าว อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือก เข้าศึกษาตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
 1. สำเร็จการศึกษาปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หรือวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
 2. ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.50
 3. ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ดังกล่าว อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือก เข้าศึกษาตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
 1. สำเร็จการศึกษาปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หรือวิทยาศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา หรือกำลัง ศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้าย จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
 2. ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.50
 3. ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ดังกล่าว อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือก เข้าศึกษาตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ทุนการศึกษา

ในแต่ละปีการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์เพื่อ สนับสนุนและช่วยเหลือนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เป็นประจำ ทุกปี เพื่อให้นิสิตทุกคนมีโอกาสศึกษาเล่าเรียนโดยทัดเทียมกัน

นอกจากนี้ยังมีทุนที่คณะฯ ได้รับจัดสรรหรือสนับสนุนจากองค์กรหรือบริษัทต่างๆ ซึ่งแต่ละแหล่งทุนจะมีเงื่อนไขการรับทุนการศึกษาแตกต่างกัน

สมัครเรียน

สมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์ได้ที่นี่