ข่าวอบรมและสัมมนา

ข่าวอบรมและสัมมนา

391683620_1075080300417494_2312737522228362233_n

อาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม ม.มหิดล ร่วมเป็นผู้บรรยายในงาน Workshop เรื่อง “Strategies for Plastic Waste Data Collection and Management: Foundations for National and City Action Plans”

อาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม ม.มหิดล ร่วมเป็นผู้บรรยายในงาน Workshop เรื่อง “Strategies for Plastic Waste Data Collection and Management: Foundations for National and City Action Plans”  Prof. Chettiyappan Visvanathan (Visu) ถูกเชิญให้เป็นผู้บรรยายและนำเสนอเรื่อง

ประชาสัมพันธ์โครงการ AP OPEN HOUSE 2020

เมื่อวันพุธที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562   บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการ AP OPEN HOUSE 2020 ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ชั้นปีที่ 3-4  ที่สนใจเก็บเกี่ยวฝึกประสบการณ์ในการทำงาน ร่วมกับทางบริษัท จัดขึ้น ณ ห้อง 6557 ชั้น

12

โครงการอบรม แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ สำหรับผู้ปฎิบัติงาน เพื่อรองรับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

download ใบสมัคร โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง-Web โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ    เพื่อรองรับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ”   วันที่  19-20 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.30 -16.00 น. โรงแรมกลาเซียร์ ขอนแก่น จัดโดย  ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หลักการและเหตุผล การบริหารงานขององค์กรให้ประสบความสำเร็จ การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นเรื่องหนึ่งที่มีความสำคัญขององค์กรโดยเฉพาะด้านการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ที่เป็นปัจจัยสำคัญของการบริหารงานขององค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้  

13

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การบริหารสัญญาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สำหรับผู้ประกอบการ

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การบริหารสัญญาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สำหรับผู้ประกอบการ เพื่อรองรับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ติตต่อ คุณเกษกาญจน์  โทร 02 889 2138 ต่อ 6396-7, 061 548 9290   วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 1) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้ประกอบการและผู้บริหารสัญญา  แนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 2) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เรียนรู้ข้อปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญาที่พบบ่อย เพื่อแก้ไขปัญหา อุปสรรคต่างๆ ในการดำเนินงานสำหรับผู้ประกอบการ 3) เพื่อให้ผู้เข้ารับการสัมมนาเชิงปฏิบัติการได้นำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

14

อาจารย์และนักวิชาการอาคันตุกะ ประเทศอินโดนีเซีย

นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) เข้ารับฟังการบรรยาย รายวิชา EGCE 552 Urban Transportation Planning โดย Dr. Hananto Prakoso อาจารย์และนักวิจัยจากกระทรวงคมนาคม ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนอาจารย์/นักวิชาการอาคันตุกะจากประเทศในกลุ่มอาเซียน อาเซียน +6 เพื่อมาร่วมสอนและทำวิจัยด้านการวางแผนระบบคมนาคมขนส่งกับ ผศ.ดร. สมชาย ปฐมศิริ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้โครงการทุนสนับสนุนอาจารย์ /นักวิชาการอาคันตุกะ ประจำปี 2557

29

Farewell talk

วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2558 รองศาสตราจารย์ ดร. Idris Maxdoni Kamil จาก Institute of Technology Bandung ประเทศอินโดนีเซีย อาจารย์รับเชิญภายใต้ทุนสนับสนุนอาจารย์/นักวิชาการอาคันตุกะจากประเทศในกลุ่มอาเซียน และอาเซียน + 6 เพื่อมาสอนและทำงานวิจัยร่วมกับ อ.ดร.ตระการ ประภัสพงษา ที่ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อมเป็นระยะเวลานาน 3 เดือน ให้เกียรติบรรยายพิเศษแนะนำ Institute of Technology Bandung และการเรียนด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมในประเทศอินโดนีเซีย ณ ห้อง OCEAN  6375

30

ค่ายวิทยาศาสตร์รถราง

รบกวนช่วยประชาสัมพันธ์ ให้นักศึกษาปี 1-3 ทุกคณะและสาขา เข้าร่วมโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ระบบราง ในวันที่ 6-11 มิถุนายน 2559 ที่ อุทยานวิทยาศาสตร์ ปทุมธานี โดยไม่มีค่าใช้้จ่ายใดๆ ซึ่งจะได้รับความรู้เข้มข้น พร้อมรับใบประกาศ สนใจกรอกใบสมัครทาง google doc สมัครที่ http://goo.gl/forms/aGcWOfRgOJ ได้ถึง 23 พค ประกาศผลทางอีเมล์ 25 พค มีข้อสงสัย

31

โครงการ Tokyo Study Tour 2016

โครงการ Tokyo Study Tour 2016 เปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 2-บัรฑิตศึกษา เพื่อเดินทางไปเรียนรู้ Urban Issues of Modern Tokyo ณ Tokyo Metropolitan University (TMU), Japan) วันที่ 10-11 ธ.ค. 59 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจาก TMU จะได้รับเงินสนับสุนนจำนวน

32

การออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์รถไฟใต้ดิน

พลาดไม่ได้ Pathway to Profession Engineers ครั้งที่ 2 อภิมหาโครงการ “การออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์รถไฟใต้ดิน” โดย บริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวลล๊อปเมนต์ ในวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.00 -16.00 น. ห้อง 6450 กับคำถามว่า ทำไมต้องดูอุโมงค์ เลยจะตอบว่า ในประเทศไทย

33

การออกแบบและการใช้งานนั่งร้านอย่างปลอดภัย

เชิญชวน ศิษย์เก่า นักศึกษาโยธาฯ ทุกชั้นปี เข้าร่วมฟัง มหากาพย์สู่การเป็นวิศวกรมืออาชีพ Pathway to Professional Engineer No.1 ในวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.00 น- 16.00 น. ห้องประชุมใหญ่ 6450 เรื่องการออกแบบและการใช้งานนั่งร้านอย่างปลอดภัย ห้ามพลาด ****