วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม เป็นภาควิชาที่เป็นแหล่งความรู้ทางด้านวิศวกรรมโยธาในระดับนานาชาติ ทั้งในด้านการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ โดยเป็นส่วนร่วมของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ถือได้ว่าเป็นภาควิชาชั้นนำ ในการผลิตวิศวกรโยธาที่มีคุณภาพสูงสู่ภาคอุตสาหกรรมและสังคมมาแล้วมากกว่าพันคน ศิษย์เก่าเหล่านี้เป็นผู้บริหารระดับสูงในองค์กรภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษาชั้นนำ ตลอดจนประกอบธุรกิจส่วนตัวที่ประสบความสำเร็จทั้งในประเทศและต่างประเทศ “วิศวกรโยธา มหาวิทยาลัยมหิดล”ได้รับการยอมรับจากภาคอุตสาหกรรมว่าเป็นวิศวกรคุณภาพสูง มีความรู้ความสามารถทั้งในด้านทฤษฎีและการปฏิบัติ มีความตั้งใจจริงและอดทนมุมานะในหน้าที่การงานซึ่งถือเป็นนิยามของ “วิศวกรโยธา มหาวิทยาลัยมหิดล”

พันธกิจ

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม มีพันธกิจต่อสังคมโดยรวม และประเทศชาติ กล่าวคือภาควิชามุ่งผลิตบัณฑิตทางวิศวกรรมโยธาที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณธรรม จริยธรรม พร้อมทั้งทำประโยชน์ให้กับสังคม โดยจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรีและสูงกว่าในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพ บัณฑิตมีความสามารถในการเพิ่มพูนความรู้ด้วยตนเอง และสามารถศึกษาต่อระดับสูงในระดับนานาชาติ พร้อมทั้งผลิตผลงานวิจัย การบริการวิชาการที่มีมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ