ความร่วมมือกับภาคเอกชน

ความร่วมมือกับภาคเอกชน

บริษัท ปูนซีเมนต์ นครหลวง จำกัด(มหาชน)
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด
ท่อตราช้าง
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซิก้า (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)