ข่าวทุนการศึกษา

ข่าวทุนการศึกษา

Scholarships for Cambodian Students 50,000 Baht from Master of Engineering Program in Civil Engineering (International Program)

📢Master of Engineering Program in Civil Engineering (International Program) ថ្នាក់បរិញ្ញាប័ត្រជាន់ខ្ពស់វិស្វកម្មសំណង់ស៊ីវិល (កម្មវិធីអន្តរជាតិ) Scholarships for Cambodian Applicants អាហារូបករណ៍សម្រាប់និស្សិតកម្ពុជា ✨ Scholarships for Cambodian Students 50,000 Baht from Master

ทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2563 สำหรับนักศึกษาไทย หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ)

ข่าวประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2563 สำหรับนักศึกษาไทย หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ)– ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาผู้ได้รับเกียรตินิยม – ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี (เกรดเฉลี่ย 3.00-3.24) – ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี (เกรดเฉลี่ย 2.50-2.99) – ทุนผู้ทุนผู้ช่วยสอน Teaching Assistantship (TA) – ทุนผู้ช่วยวิจัย Research Assistantship (RA)📌 กระบวนการคัดเลือก และการพิจารณาให้ทุน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาต่อปริญญาโท ด้านวิศวกรรมโยธา ปี 2563

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาต่อปริญญาโท ด้านวิศวกรรมโยธา ปี 2563 ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 ทุนการศึกษาปริญญาโทสาขาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรนานาชาติ สาขาที่รับสมัคร : – Construction Management – Structural Engineering – Construction Material – Geotechnical Engineering – Geoformatics –

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาต่อปริญญาโท ด้านวิศวกรรมโยธา ปี 2563

ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 ทุนการศึกษาปริญญาโทสาขาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรนานาชาติ สาขาที่รับสมัคร : – Construction Management – Structural Engineering – Construction Material – Geotechnical Engineering – Geoformatics – Transportation and Logistics คุณสมบัติ

โครงการ Tokyo Study Tour 2016

โครงการ Tokyo Study Tour 2016 เปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 2-บัรฑิตศึกษา เพื่อเดินทางไปเรียนรู้ Urban Issues of Modern Tokyo ณ Tokyo Metropolitan University (TMU), Japan) วันที่ 10-11 ธ.ค. 59 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจาก TMU จะได้รับเงินสนับสุนนจำนวน

Congratulations

ขอแสดงความยินดี (จากซ้ายไปขวา) นายณัฐวัฒน์ สิริวัฒนาวณิช นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ได้ทุนการศึกษาเรียนดีประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 5,000 บาท คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล   นางสาวปริตตา ศุภโกวิทย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ได้รับทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 35,000

ขอแสดงความยินดีอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อมได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

ผศ.ดร. สมชาย ปฐมศิริ ได้รับทุน โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พอว.) ระดับปริญญาโท ประจำปี 2557 เรื่อง “การศึกษารูปแบบการรวมกลุ่มให้บริการขนส่งและกระจายสินค้าทั่วประเทศแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ” ทุนวิจัย 300,000 บาท จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และบริษัท นิ่มซี่เส็งโลจิสติกส์ จำกัด ได้รับทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พอว.) ระดับปริญญาโท ประจำปี 2557 เรื่อง “การศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการการขนส่งและทำธุรกรรมบนอินเตอร์เนท” ทุนวิจัย 300,000 บาท จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และบริษัท นิ่มซี่เส็งโลจิสติกส์

Congratulations

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร. สมชาย ปฐมศิริ ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community-AEC) “เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะของเมืองความสามารถในการเข้าถึงระบบคมนาคมขนส่ง และขนาดของตลาดแรงงาน กรณีศึกษาเชิงเปรียบเทียบระหว่างกรุงจาร์การ์ต้า ประเทศอินโดนีเซียและกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย” (The relationship among city characteristics , accessibility of transportation system and size of labor market :