วิศวะมหิดล จัดงาน Mahidol Engineering Maker Expo 2024 “Capstone Project Presentation”

วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน Mahidol Engineering Maker Expo 2024 “Capstone Project Presentation” งานแสดงโครงงานวิศวกรรม ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อิทธิโชติ จักรไพวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นประธานเปิดงาน

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม ได้ส่งนักศึกษาปริญญาโทเข้าร่วมนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ และ ร่วมจัดผลงาน ในงานกิจกรรมรำลึก 1 ทศวรรษ แผ่นดินไหวแม่ลาว

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม ได้ส่งนักศึกษาปริญญาโทเข้าร่วมนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ และ ร่วมจัดผลงาน ในงานกิจกรรมรำลึก 1 ทศวรรษ แผ่นดินไหวแม่ลาว โดยภาควิชาได้นำเสนอผลงานการติดตั้งระบบตรวจสอบอาคารจากแรงแผ่นดินไหว  โดยจัดวันที่ 5-7 พฤษภาคมที่จะถึงนี้ วันที่ 5 พฤษภาคม 2567 จัดขึ้นที่ ณ บ้านสิงหไคล มูลนิธิมดชนะภัย จังหวัดเชียงราย วันที่ 6 พฤษภาคม 2567

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กับ School of Architecture and Civil Engineering (SACE), Chengdu University (CDU) สาธารณรัฐประชาชนจีน

เพื่อร่วมมือด้านการจัดทำหลักสูตรร่วมระหว่างสองมหาวิทยาลัย ได้แก่ 1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) 2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ (หลักสูตรนานาชาติ) และ 3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ (หลักสูตรนานาชาติ) และแลกเปลี่ยนงานวิจัย ตลอดจนการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร โดยนักศึกษาจีนจาก Chengdu University จะสามารถเข้าเรียนหลักสูตรทั้งสามหลักสูตรภายใต้ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในลักษณะ 3

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปวีณา สุขใสยา และนางสาวพรธิดา สุวรรณไชยรบ นักศึกษาของภาควิชาขั้นปีที่ 4 ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอโครงงานวิศวกรรมชลประทาน อันดับ 3 (เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร) และรางวัลโครงงานวิศวกรรมชลประทาน “ระดับดี” (เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร)

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปวีณา สุขใสยา และนางสาวพรธิดา สุวรรณไชยรบ นักศึกษาของภาควิชาขั้นปีที่ 4 ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอโครงงานวิศวกรรมชลประทาน อันดับ 3 (เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร) และรางวัลโครงงานวิศวกรรมชลประทาน “ระดับดี” (เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร) ในหัวข้อเรื่อง: การศึกษาดัชนีการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศและตัวแปรทางอุทกวิทยาในปีที่เกิดปรากฎการณ์แอลนีโญนิวทรัล

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต้องขอขอบคุณ คุณสัญญา มีทัน และ คุณปรัชญา เดชฉกรรจ์ ทีมวิทยากรพิเศษจากบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ที่ มาให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ทีพีไอในกลุ่มวัสดุก่อสร้างทุกประเภท แก่นักศึกษาสาขาวิศวกรรมโยธาชั้นปีที่ 2 และ 3

วันพุธที่ 3 เมษายน 2567 ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต้องขอขอบคุณ คุณสัญญา มีทัน และ คุณปรัชญา เดชฉกรรจ์ ทีมวิทยากรพิเศษจากบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ที่ มาให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ทีพีไอในกลุ่มวัสดุก่อสร้างทุกประเภท แก่นักศึกษาสาขาวิศวกรรมโยธาชั้นปีที่ 2 และ 3

งานคืนสู่เหย้าวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเรียนเชิญ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันมาร่วมงานครบรอบ 30 ปีภาควิชากันจัดในวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2567 เวลา 17:00 น. เป็นต้นไป แล้วพบกันครับ

Kyoto University ‐ Mahidol University On‐site Laboratory Workshop ครั้งที่ 7

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ Kyoto University จัดกิจกรรม Kyoto University ‐ Mahidol University On‐site Laboratory Workshop ครั้งที่ 7 ในรูปแบบ Hybrid (Online และ face-to-face)

งานคืนสู่เหย้าวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเรียนเชิญ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันมาร่วมงานครบรอบ 30 ปี

         งานคืนสู่เหย้าวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม                            คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2567   

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม ได้ส่งนักศึกษาปริญญาตรี และ โทเข้าร่วมนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ และ ร่วมจัดผลงาน ณ ศูนย์แสดงสินค้า BITEC บางนา

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม ได้ส่งนักศึกษาปริญญาตรี และ โทเข้าร่วมนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ และ ร่วมจัดผลงาน ในงานวันนักประดิษฐ์ ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ศูนย์แสดงสินค้า BITEC บางนา จัดขึ้นโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช) โดยผลงานสิ่งประดิษฐ์คือ Sensor ราคาประหยัดเพื่อวัดแรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหว ผลงานนำเสนอคือ ความเสี่ยงแผ่นดินไหวในประเทศไทย ใน Booth

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล ต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนมหรรณพาราม ในการเข้าฝึกปฏิบัติการด้านวิศวกรรม

วันที่ 24 มกราคม 2567 ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ผศ.ดร.วศพร เตชะพีรพานิช ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนมหรรณพาราม โดยภายในงานมีการแนะนำคณะ ฯ แนะนำระบบการรับนักศึกษา (TCAS) และการให้ข้อมูลการเรียนการสอนของภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม ณ ห้อง R238 อาคาร 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสนี้นักเรียนยังได้เข้าฝึกปฏิบัติการด้านวิศวกรรมในห้องปฏิบัติการของภาควิชาต่าง ๆ