ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปวีณา สุขใสยา และนางสาวพรธิดา สุวรรณไชยรบ นักศึกษาของภาควิชาขั้นปีที่ 4 ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอโครงงานวิศวกรรมชลประทาน อันดับ 3 (เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร) และรางวัลโครงงานวิศวกรรมชลประทาน “ระดับดี” (เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร)

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปวีณา สุขใสยา และนางสาวพรธิดา สุวรรณไชยรบ นักศึกษาของภาควิชาขั้นปีที่ 4 ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอโครงงานวิศวกรรมชลประทาน อันดับ 3 (เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร) และรางวัลโครงงานวิศวกรรมชลประทาน “ระดับดี” (เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร) ในหัวข้อเรื่อง: การศึกษาดัชนีการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศและตัวแปรทางอุทกวิทยาในปีที่เกิดปรากฎการณ์แอลนีโญนิวทรัล

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต้องขอขอบคุณ คุณสัญญา มีทัน และ คุณปรัชญา เดชฉกรรจ์ ทีมวิทยากรพิเศษจากบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ที่ มาให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ทีพีไอในกลุ่มวัสดุก่อสร้างทุกประเภท แก่นักศึกษาสาขาวิศวกรรมโยธาชั้นปีที่ 2 และ 3

วันพุธที่ 3 เมษายน 2567 ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต้องขอขอบคุณ คุณสัญญา มีทัน และ คุณปรัชญา เดชฉกรรจ์ ทีมวิทยากรพิเศษจากบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ที่ มาให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ทีพีไอในกลุ่มวัสดุก่อสร้างทุกประเภท แก่นักศึกษาสาขาวิศวกรรมโยธาชั้นปีที่ 2 และ 3

งานคืนสู่เหย้าวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเรียนเชิญ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันมาร่วมงานครบรอบ 30 ปีภาควิชากันจัดในวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2567 เวลา 17:00 น. เป็นต้นไป แล้วพบกันครับ

Kyoto University ‐ Mahidol University On‐site Laboratory Workshop ครั้งที่ 7

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ Kyoto University จัดกิจกรรม Kyoto University ‐ Mahidol University On‐site Laboratory Workshop ครั้งที่ 7 ในรูปแบบ Hybrid (Online และ face-to-face)

งานคืนสู่เหย้าวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเรียนเชิญ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันมาร่วมงานครบรอบ 30 ปี

         งานคืนสู่เหย้าวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม                            คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2567   

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม ได้ส่งนักศึกษาปริญญาตรี และ โทเข้าร่วมนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ และ ร่วมจัดผลงาน ณ ศูนย์แสดงสินค้า BITEC บางนา

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม ได้ส่งนักศึกษาปริญญาตรี และ โทเข้าร่วมนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ และ ร่วมจัดผลงาน ในงานวันนักประดิษฐ์ ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ศูนย์แสดงสินค้า BITEC บางนา จัดขึ้นโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช) โดยผลงานสิ่งประดิษฐ์คือ Sensor ราคาประหยัดเพื่อวัดแรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหว ผลงานนำเสนอคือ ความเสี่ยงแผ่นดินไหวในประเทศไทย ใน Booth

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล ต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนมหรรณพาราม ในการเข้าฝึกปฏิบัติการด้านวิศวกรรม

วันที่ 24 มกราคม 2567 ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ผศ.ดร.วศพร เตชะพีรพานิช ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนมหรรณพาราม โดยภายในงานมีการแนะนำคณะ ฯ แนะนำระบบการรับนักศึกษา (TCAS) และการให้ข้อมูลการเรียนการสอนของภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม ณ ห้อง R238 อาคาร 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสนี้นักเรียนยังได้เข้าฝึกปฏิบัติการด้านวิศวกรรมในห้องปฏิบัติการของภาควิชาต่าง ๆ

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล ต้อนรับผู้บริหารและคณาจารย์จาก Harbin Engineering University

วันที่ 24 มกราคม 2567 ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รศ.ดร.ธีรพันธ์ อรธรรมรัตน์ ดร.พรเพ็ญ ลิมปนิลชาติ รศ.ดร.วรรณสิริ พันธ์อุไร ดร. ทศวัฒน์ ดวงวิไลลักษณ์ ให้การต้อนรับ Prof. Dr. Mao Jize, Assoc. Prof. Dr.

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก Prof. Dr. Sudarshan Tanaji Kurwadkar ที่ได้แนะแนวการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ณ The University of Texas at Tyler ประเทศสหรัฐอเมริกา

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก Prof. Dr. Sudarshan Tanaji Kurwadkar ที่ได้แนะแนวการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ณ The University of Texas at Tyler ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2567 ณ ห้อง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก University of York สหราชอาณาจักร

วันที่ 22 มกราคม 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ผศ.ดร. ภัทรพร โปสกนิษฐกุล รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ พร้อมด้วย รศ.ดร. ธีรพันธ์ อรธรรมรัตน์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม รศ.ดร. สุวรรณา บุญตานนท์ ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) รศ.ดร. ตระการ