ห้องปฏิบัติการ

ห้องปฏิบัติการ

ทางภาควิชาวิศวกรรมโยธาได้เตรียมความพร้อมทางเครื่องมือและอุปกรณ์ทดสอบสำหรับการทดสอบพื้นฐานทั่วไป งานวิจัยและพัฒนา และงานบริการวิชาการ สำหรับชุดปฏิบัติการสำหรับหลักสูตรปริญญาตรีทางวิศวกรรมโยธาแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ประกอบด้วยชุดปฏิบัติการสำรวจ ชุดปฏิบัติการปฐพี ชุดปฏิบัติการแหล่งน้ำ และชุดปฏิบัติการวิเคราะห์และทดสอบวัสดุก่อสร้่าง ตัวอย่างชุดเครื่องมือทดสอบแสดงดังต่อไปนี้

ประกอบด้วยชุดอุปกรณ์ดังต่อไปนี้

 1. ชุดทดสอบการหาค่าความถ่วงจำเพาะของปูนซีเมนต์
 2. ชุดทดสอบหาค่าขีดจำกัดความข้นเหลวปกติและระยะเวลาการก่อตัวของซีเมนต์เพสต์
 3. ชุดทดสอบโต๊ะการไหล
 4. ชุดทดสอบกำลังอัดของแท่งซีเมนต์มอร์ต้าร์
 5. ชุดทดสอบกำลังดึงของซีเมนต์มอร์ต้าร์
 6. ชุดทดสอบหาค่าความถ่วงจำเพาะของวัสดุมวลรวมละเอียด
 7. ชุดทดสอบหาค่าความถ่วงจำเพาะของวัสดุมวลรวมหยาบ
 8. ชุดทดสอบการสึกหรอของวัสดุมวลรวม
 9. ชุดทดสอบรูปร่างของมวลรวม
 10. ชุดทดสอบขนาดคละของมวลรวม
 11. ชุดทดสอบหน่วยน้ำหนักของมวลรวม
 12. ชุดทดสอบความคงทนของมวลรวม
 13. ชุดทดสอบความเป็นกรด-ด่าง ปริมาณคลอไรด์ และซัลเฟต
 14. ชุดทดสอบการหาค่าหน่วยน้ำหนักของคอนกรีต
 15. ชุดทดสอบการหาค่าการยุบตัวของคอนกรีต
 16. ชุดทดสอบเวลาการก่อตัวของคอนกรีต
 17. ชุดทดสอบปริมาณอากาศในคอนกรีตสด
 18. ชุดทดสอบกำลังอัดและกำลังดัด
 19. ชุดทดสอบ Universal Testing Machine
 20. ชุดทดสอบแบบไม่ทำลาย
 21. ชุดทดสอบอิลาสติกโมดูลัสของคอนกรีต
 22. ชุดเครื่องผสมมอร์ต้าร์
 23. ชุดเครื่องผสมคอนกรีตแบบ Pan Mixer
 24. ชุดเครื่องผสมคอนกรีตแบบ Drum Mixer
 25. ชุดเครื่องจี้คอนกรีต
 26. โต๊ะสั่นคอนกรีต

ประกอบด้วยชุดอุปกรณ์ดังต่อไปนี้

 1. ชุดเครื่องมือเจาะเก็บและสำรวจตัวอย่างดิน
 2. ชุดทดสอบหาค่าความถ่วงจำเพาะของเม็ดดิน
 3. ชุดทดสอบ Atterberg’s Limit
 4. ชุดทดสอบการจำแนกขนาดของเม็ดดินโดยวิธีตะแกรงร่อน
 5. ชุดทดสอบการจำแนกขนาดของเม็ดดินโดยวิธี Hydrometer
 6. ชุดทดสอบการบดอัดดินแบบมาตรฐานและแบบสูงกว่ามาตรฐาน
 7. ชุดทดสอบแคลิฟอร์เนียแบริ่งเรโช (C.B.R.
 8. ชุดทดสอบการหาความหนาแน่นของดินในสนาม
 9. ชุดทดสอบการหาค่าความซึมน้ำได้ของน้ำผ่านดิน
 10. ชุดทดสอบ Direct Shear Test
 11. ชุดทดสอบ Unconfined Compression Tes
 12. ชุดทดสอบ Triaxial Test
 13. ชุดทดสอบ Consolidation test
 14. การทดสอบคุณสมบัติทางเคมีของดิน
 15. การจำแนกชนิดของดินด้วยสายตา

ประกอบด้วยชุดอุปกรณ์ดังต่อไปนี้

 1. ชุดทดสอบการสูญเสียแรงดันในท่อปิด
 2. ชุดทดสอบการไหลพุ่งกระทบฉากกั้น
 3. ชุดทดสอบการไหลในทางน้ำเปิด
 4. ชุดทดสอบการวัดการไหลในท่อปิดและการศึกษาทฤษฎีของเบอร์นูลี่
 5. ชุดทดสอบการศึกษาเสถียรภาพของเรือ
 6. ชุดทดสอบการไหลผ่านฝายสันคมและรูระบาย
 7. ชุดทดสอบการทำงานของเครื่องสูบน้ำ
 8. ชุดทดสอบการไหลซึมผ่านตัวกลาง
 9. ชุดทดสอบการไหลวนแบบบังคับ
 10. ชุดทดสอบการหาจุดศูนย์กลางแรงดันของของไหล
 11. ชุดทดสอบการไหลลอดประตูระบายน้ำและไฮดรอลิกจั๊ม

ประกอบด้วยชุดอุปกรณ์ดังต่อไปนี้

 1. ชุดกล้องระดับชนิดต่างๆ
 2. ชุดกล้อง Theodolite แบบ Digital และแบบ Manual
 3. ชุดกล้อง Total Station และปริซึม
 4. ชุดสำรวจด้วยเข็มทิศ
 5. ชุดเครื่องมือ Digital Photogrammetry
 6. ชุดเครื่องมือหาพิกัดบนพื้นโลกด้วยดาวเทียม (GPS)
 7. ชุดเครื่องมือ Stereoscope
 8. ชุดเครื่องวัดพื้นที่จากรูปแผนที่

ประกอบด้วยชุดอุปกรณ์ดังต่อไปนี้

 1. ชุดทดสอบเพนิเทรชันของแอสฟัลต์ซีเมนต์
 2. ชุดทดสอบความหนืดของแอสฟัลต์เหลวแบบเซย์โบลฟูโรล
 3. ชุดทดสอบจุดอ่อนตัวของยางมะตอย
 4. ชุดทดสอบความข้นเหลวของแอสฟัลต์โดยใช้จานลอย
 5. ชุดทดสอบการยืดตัวของแอสฟัลต์
 6. ชุดทดสอบจุดวาบไฟและจุดติดไฟ
 7. ชุดทดสอบการสูญเสียของวัสดุแอสฟัลต์เมื่อได้รับความร้อน
 8. ชุดทดสอบประจุไฟฟ้าของแอสฟัลต์อิมัลชัน
 9. ชุดทดสอบทำส่วนผสมแอสฟัลต์โดยวิธีมาร์แชล
 10. ชุดทดสอบการหลุดออกของแอสฟัลต์
 11. ชุดทดสอบความสามารถในการเคลือบผิว และทนต่อน้ำของแอสฟัลต์อิมัลชัน
 12. เครื่องมือบดอัดสำหรับเตรียมตัวอย่างส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตโดยวิธีมาร์แชล
 13. เตาอบควบคุมอุณหภูมิตามที่กำหนด
ห้องปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์
ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม
ห้องปฏิบัติการชลศาสตร์
ห้องปฏิบัติการวัสดุการทาง
ห้องปฏิบัติการสำรวจ
ห้องปฏิบัติการวัสดุวิศวกรรมโยธา