Home

Previous slide
Next slide

เกี่ยวกับภาควิชา

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีเป้าหมายในการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาเพื่อเข้าสู่เส้นทางอาชีพสายวิศกรรม โดยทางภาควิชาพร้อมให้การสนับสนุนทุกกิจกรรมการศึกษา การสร้างสรรค์ และจัดเตรียมสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยให้นักศึกษาสามารถฝึกฝนทักษะทางวิชาการ และทักษะภาคปฏิบัติ รวมถึงการสร้างพื้นที่ให้นักศึกษาสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์จริง เชื่อมต่อ และสร้างเครือข่ายในสายงานวิศวกรรม

ยินดีต้อนรับสู่ ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม

ในเว็บไซต์ของเราได้รวบรวมข้อมูลที่สำคัญสำหรับนักศึกษาปัจจุบัน ผู้ที่ต้องการศึกษาต่อกับเราในอนาคต หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนที่ต้องการติดต่อประสานงานกับทางภาควิชาสำหรับร่วมทำงานวิจัยและพัฒนา หรือต้องการรับบริการวิชาการกับทางภาควิชา พันธกิจหลักของเราเพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทั้งในเชิงเทคนิค และสามารถนำเอาองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ในงานทางด้านวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้บัณฑิตของเราจะต้องสามารถสื่อสารและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้อื่นได้

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

แผนที่และเส้นทาง

Department of Civil and Environmental Engineering Faculty of Engineering, Mahidol University. 25/25 Puttamonthon Nakorn Pathom 73170 Thailand

Tel: (662) 889-2138 then 6396-7

Fax: (662) 889-2138 then 6388