ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปวีณา สุขใสยา และนางสาวพรธิดา สุวรรณไชยรบ นักศึกษาของภาควิชาขั้นปีที่ 4 ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอโครงงานวิศวกรรมชลประทาน อันดับ 3 (เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร) และรางวัลโครงงานวิศวกรรมชลประทาน “ระดับดี” (เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร)

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปวีณา สุขใสยา และนางสาวพรธิดา สุวรรณไชยรบ นักศึกษาของภาควิชาขั้นปีที่ 4 ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอโครงงานวิศวกรรมชลประทาน อันดับ 3 (เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร) และรางวัลโครงงานวิศวกรรมชลประทาน “ระดับดี” (เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร) ในหัวข้อเรื่อง: การศึกษาดัชนีการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศและตัวแปรทางอุทกวิทยาในปีที่เกิดปรากฎการณ์แอลนีโญนิวทรัล และลานีญาในพื้นที่ลุ่มน้ำมูลตอนบน จากการประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมชลประทาน ประจำปีการศึกษา 2566 โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2567 ณ หอประชุมชูชาติ กำภู วิทยาลัยการชลประทาน กรมชลประทาน อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. อารียา ฤทธิมา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาของภาควิชาขั้นปีที่ 3 ที่ได้เข้าร่วมโครงการแข่งขันประมาณราคาด้วยการจำลองสารสนเทศ (Building information Modeling : BIM) จัดโดยสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาของภาควิชาขั้นปีที่ 3 ที่ได้เข้าร่วมโครงการแข่งขันประมาณราคาด้วยการจำลองสารสนเทศ (Building information Modeling : BIM) จัดโดยสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยจัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2566 ณ อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม และ วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ติดอันดับของ Engineering Fields Top Ranking จากการจัดอันดับโลกของ EduRank.Org ในปี 2023 โดยได้รับการจัดลำดับ เป็นลำดับที่ 4 ในหมวด Structural Engineering และ ลำดับที่ 6 ในหมวด Environmental Engineering ของประเทศไทย

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ติดอันดับของ Engineering Fields Top Ranking จากการจัดอันดับโลกของ EduRank.Org ในปี 2023 โดยได้รับการจัดลำดับ เป็นลำดับที่ 4 ในหมวด Structural Engineering และ ลำดับที่ 6 ในหมวด Environmental Engineering ของประเทศไทย

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาของภาควิชาขั้นปีที่ 4 ที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการแข่งขัน Introducing and Demonstrating Earthquake Engineering Research in Schools (IDEERS 2023)

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาของภาควิชาขั้นปีที่ 4 ที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการแข่งขัน Introducing and Demonstrating Earthquake Engineering Research in Schools (IDEERS 2023)  ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาของภาควิชาขั้นปีที่ 4 ที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการแข่งขัน Introducing and Demonstrating Earthquake Engineering