Home

News/Activities
ข่าวสารและกิจกรรม


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง  ข้อมูลการรับสมัครหลักสูตรต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล (ทางการ) https://tcas.mahidol.ac.th/
ใบสมัคร <<<< CLICK กำหนดการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาและชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษานักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล ระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา


ข้อมูลภาควิชา

วิศวกรรมเครื่องกล ถือเป็นสาขาวิชาพื้นฐานที่สำคัญต่อการศึกษาหรือพัฒนาองค์ความรู้ทางวิศวกรรมในด้านต่างๆ โดยในหลักการแล้วนั้นการศึกษาด้านวิศวกรรมเครื่องกลจะมุ่งเน้นการศึกษา วิเคราะห์ อธิบาย ออกแบบ และพัฒนาการเคลื่อนที่ของสิ่งที่สนใจ โดยสิ่งที่สนใจในที่นี้อาจเป็นสิ่งที่มองเห็น เช่น การเคลื่อนที่ของวัตถุต่างๆ หรืออาจะเป็นสิ่งที่มองไม่เห็น เช่น พลังงานในรูปแบบต่างๆ

อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลมีจำนวน 16 คน โดยจำนวนนี้เป็นอาจารย์ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกจำนวน 14 คน และสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท 2 คน งานวิจัยและความเชี่ยวชาญของอาจารย์ประจำภาควิชามีความหลากหลาย เช่น พลังงานหมุนเวียน การควบคุมอัตโนมัติ ยานยนต์ การเผาไหม้ภายใน โครงสร้างอากาศยาน ระบบทำความเย็น ระบบปรับอากาศ ชีวกลศาสตร์ วิธีเชิงตัวเลขของกลศาสตร์ของไหล (CFD) ไฟไนต์เอลิเมนต์ หุ่นยนต์ ระบบประมวลภาพ กลศาสตร์เชิงทฤษฎี เป็นต้น …Read more


Education:

About us: