โครงการศูนย์วิจัยและปฏิบัติการทดสอบพลังงาน

 

ผศ.ดร.สราวุธ เวชกิจ
ผู้จัดการโครงการ
ผศ.บรรยงวุฒิ จุลละโพธิ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผศ.ดร.อารมณ์ เบิกฟ้า
งานด้านวิชาการ
นายปรีชา ยาออม
งานห้องปฏิบัติการ
นายโกศัย เกียรติกูลานุสรณ์
งานด้านคุณภาพ
นางสรัลรัตน์ ยะอัมพันธ์
งานด้านบริหาร
นางสาววรรณิศา ประทุมวัน
งานด้านบริหาร
ห้องปฏิบัติการทดสอบทางความร้อนของวัสดุฉนวน
หัวหน้าห้องปฏิบัติการ: อ.ดร.มชิมนต์ธรณ์ พรหมทอง
ผู้รับผิดชอบ: นายอุกฤษฎ์ นฤมิตบวรกุล
– ฉนวนใยแก้ว
– คอนกรีตมวลเบา
ห้องปฏิบัติการทดสอบคุณสมบัติทางแสง
หัวหน้าห้องปฏิบัติการ: ผศ.ดร.ชวัลณัฎฐ์ เจริญเขษมมีสุข
ผู้รับผิดชอบ: นายอนุชา เตียงเกตุ
– กระจก
– ฟิล์มติดกระจก
– สีทาผนังอาคาร
– หลังคากระเบื้อง
ห้องปฏิบัติการทดสอบทางกล/ไฟฟ้า
หัวหน้าห้องปฏิบัติการ: รศ.ดร.ธนภัทร วานิชชานนท์
ผู้รับผิดชอบ: นายณัฐพงษ์ สุขสบาย
– VSD อุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์
– Motor I/III มอเตอร์เหนี่ยวนำเฟสเดียว/สามเฟส
– เครื่องอัดอากาศขนาดเล็กแบบลูกสูบ
ห้องปฏิบัติการทดสอบเครื่องยนต์ขนาดเล็ก
หัวหน้าห้องปฏิบัติการ: ผศ.ดร.ปัญญา อรุณจรัสธรรม
ผู้รับผิดชอบ: นายมีนกร ผาสุขดี
– เครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็กระบายความร้อนด้วยน้ำ
– เครื่องยนต์แก๊สโซลีนขนาดเล็กระบายความร้อนด้วยอากาศ
ห้องปฏิบัติการทดสอบประสิทธิภาพเชิงความร้อน
หัวหน้าห้องปฏิบัติการ: ผศ.ดร.พรทิพย์ แก่งอินทร์
ผู้รับผิดชอบ: นายปิยราช ป้อมสุข
นายรัตนะ สีร้อยคำ (งานซ่อมบำรุง)
นายวรกิจ หรรษภิญโญ (งานซ่อมบำรุง)
นายวรกฤตย์ พ่วงทรัพย์
– ปั๊มความร้อน
– เตาหุงต้มในครัวเรือนใช้กับก๊าซปิโตรเลียมเหลว
– เตาก๊าซความดันสูง
– เตารังสีอินฟราเรด
– เครื่องทอดแบบน้ำมันท่วม

ติดต่อเจ้าหน้าที่โครงการเพื่อสอบถามข้อมูลการบริการทดสอบ
Tel: 0 2889 2138 Ext.6438
หรือทาง E-mail: oecegmu@gmail.com