Academic Services

July 3, 2017 admin 0

Academic Service (บริการวิชาการ) นอกจากการใช้พื้นที่สำหรับนักศึกษาแล้ว ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลยังมีหน่วยวิจัยและบริการวิชาการ รวมถึงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของภาควิชาฯเอง ที่สามารถรองรับและให้บริการสำหรับนักศึกษา งานวิจัยและงานบริการวิชาการ ดังนี้ 1. […]

No Picture

EGME Laboratory

May 23, 2017 admin 0

EGME Laboratory ห้องปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล Our laboratory was considered into two categories: […]