Bachelor Degree Program (หลักสูตรปริญญาตรี)

         หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ภาคปกติ)

         Bachelor Degree in Mechanical Engineering

          หลักสูตรในระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ใช้ระยะเวลาในการศึกษา 4 ปี เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมเครื่องกล โดยหลักสูตรมีเป้าหมายในการผลิตบัณฑิต ให้มีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ กระตุ้นให้ใฝ่แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และมีทักษะในการสื่อสารกับผู้อื่นได้ดี และมีคุณธรรม ทั้งนี้หลักสูตรสอดคล้องกับข้อบังคับของสภาวิศวกร ซึ่งผู้ที่จบไปสามารถไปสอบขอใบประกอบวิชาชีพ (กว.) สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จากสภาวิศวกรได้ นอกจากนี้หลักสูตรยังมุ่งพัฒนาความถนัดของนักศึกษาแต่ละคน โดยให้มีวิชาเลือกทางสาขาวิศวกรรมเครื่องกลในปีที่ 3 และ 4 นักศึกษาสามารถเลือกเรียนในด้านต่างๆ ตามความสนใจของตน  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการสร้าง โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล (Engineering Project) ในปีที่ 4

On January 18th, 1989, Mahidol University initiated the establishment of the Faculty of Engineering, Mahidol University. In the process, a draft mechanical engineering curriculum was also proposed to the Mahidol University Council. The curriculum was approved by the Mahidol University Council on October 4th, 1989. Subsequently, the Ministry of University Affairs and the Cabinet approved the establishment of the Faculty of Engineering, Mahidol University and it was published in the Gazette. According to the Royal Decree, the Faculty of Engineering with the Department of Mechanical Engineering was established on August 29th, 1990.  There were 20 students in the first batch with Lect. Panyot Thothong was the first head of the Department of Mechanical Engineering. Up to now, the Department of Mechanical Engineering has produced 910 engineers, for the business and industrial sectors.

For More Information ข้อมูลเพิ่มเติม 

 Please Click