Academic Services

Academic Service (บริการวิชาการ)

นอกจากการใช้พื้นที่สำหรับนักศึกษาแล้ว ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลยังมีหน่วยวิจัยและบริการวิชาการ รวมถึงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของภาควิชาฯเอง ที่สามารถรองรับและให้บริการสำหรับนักศึกษา งานวิจัยและงานบริการวิชาการ ดังนี้

1. โครงการที่ปรึกษาทางวิศวกรรม
(Office of Engineering Consultancy)

ตั้งอยู่ที่ห้อง R421 และ R422 อาคาร 1 ซึ่งมีหน้าที่ศึกษาความเหมาะสมการลงทุน การออกแบบควบคุมติดตั้งระบบ ตรวจวินิจฉัย ตรวจสอบมาตรฐาน ประเมินผลให้คำปรึกษา แนะนำ ฝึกอบรมวิจัยและพัฒนา บำรุงรักษาซ่อมและปรับปรุงระบบทางวิศวกรรมเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

2. โครงการศูนย์วิจัยและปฏิบัติการทดสอบพลังงาน
(Center for Energy Research and Testing Laboratory)

ซึ่งทำหน้าที่ศึกษาและวิจัยด้านมาตรฐานการทดสอบทางด้านวิศวกรรมโดยมุ่งเน้นการทดสอบสมรรถนะและประสิทธิภาพของอุปกรณ์ เครื่องจักรหรือวัสดุ รวมทั้งการออกแบบเครื่องมือ/ห้องทดสอบสมรรถนะ และประสิทธิภาพของอุปกรณ์ เครื่องจักร หรือวัสดุที่ถูกต้องตามมาตรฐานสากลโดยมีห้องปฏิบัติการทดสอบภายใต้การกำกับดูแลของศูนย์ฯ จำนวน 5 ห้อง

3. ห้องปฏิบัติการกลศาสตร์เชิงคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ
(Laboratory of Computer Mechanics for Design)

ตั้งอยู่ที่ห้อง R220 ซึ่งห้องปฏิบัติการดังกล่าวสามารถออกแบบเครื่องจักรกล การวิเคราะห์การกระแทก การวิเคราะห์การไหล การวิเคราะห์การสั่นสะเทือน การวิเคราะห์การถ่ายเทความร้อน โดยช่วยอำนวยความสะดวกในการคำนวณและลดเวลาที่ใช้ในการออกแบบ

4. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
(Mechanical Engineering Computer Laboratory)

ตั้งอยู่ที่ห้อง R224 เป็นห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงจำนวน 40 เครื่องพร้อมด้วยซอฟท์แวร์เฉพาะทางที่เหมาะสมสำหรับการศึกษ การวิจัย และการออกแบบทางวิศวกรรมเครื่องกล