ผศ.ดร.รุ่ง กิตติพิชัย

ชื่อ-สกุล ผศ.ดร.รุ่ง กิตติพิชัย
  Rung Kittipichai
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  Assistant Professor
email rung.kit@mahidol.ac.th
Area of Research
 • Optimisation
 • Aeroelasticity
 • Aircraft wing design
 • Combustion

งานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

 • R. Kittipichai, “The Wing Twist Maximization of Aeroelastic Car Spoiler” Proceeding of 2nd TSME International Conference on Mechanical Engineering, Krabi, 2011.
 • R. Kittipichai and A. Ariyarit, “The Sizing Optimization of Hospital Bed Structure for Independently Supporting Left and or Right Leg Using Genetic Algorithms,” International Journal of Modeling and Optimization (IJMO). 2011; 1(2) : 122 – 128.

งานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ

 • วรศิษฐ์ ตรูทัศนวินท์ และ รุ่ง กิตติพิชัย. การเพิ่มสมรถนะเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนด้วยชุดพรีคูลลิ่งคอนเดนเซอร์จากน้ำเย็นที่กลั่นตัวจากอีแวปปอเรเตอร์. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 2553 ; 17(1) : 49-59

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

 • R. Kittipichai and J. E. Cooper, “Optimisation of UAVs with Adaptive Internal Structures,” Proceeding of 5th ASMO-UK Conference, Stratford upon Avon, 2004.
 • R. Kittipichai and J. E. Cooper, “Multidisciplinary Design Optimisation of UAVs using Adaptive Internal Structure with Mass Minimisation problem,” Proceeding of 6th ASMO- UK Conference on Engineering Design Optimisation, Oxford, 2006.
 • R. Kittipichai, “Multidisciplinary Design Optimisation of Aeroelastic Car Spoilers,” Proceeding of 8th ASMO-UK Conference on Engineering Design Optimisation, London, 2010.

การประชุมวิชาการระดับชาติ

 • รุ่ง กิตติพิชัย, ศุภชัย นาทะพันธ์ และวิเชียร เอื้อสมสกุล, “การศึกษาเพื่อกำหนดมาตรฐานหม้อหุงข้าวไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง” การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 22.

บทความทางวิชาการ

 • รุ่ง กิตติพิชัย, “เลือกระบบผลิตพลังงานร่วมอย่างไรให้เหมาะสม” วารสารระบบผลิตพลังงานทดแทนและการจัดการสิ่งแวดล้อม ปีที่ 5 ฉบับที่ 1, 2551.
 • รุ่ง กิตติพิชัย. หลากหลายวิธียืดอายุปั๊ม. วารสารเทคนิค. 2538 ; 127 : 128 – 133.
 • รุ่ง กิตติพิชัย. พฤติกรรมของวัสดุปริมาณมวล. วารสารเทคนิค. 2538 ; 119 : 120 – 126.
 • รุ่ง กิตติพิชัย. เพลาอ่อนแก้ปัญหารอบรอบตัว. วารสารเทคนิค. 2536 ; 110 : 118 – 121.
 • รุ่ง กิตติพิชัย. จะแยกสิ่งเจือปนในน้ำหล่อเย็นได้อย่างไร. วารสารเทคนิค. 2536; 106 : 90 – 92.
 • รุ่ง กิตติพิชัย. วิธีกำหนดขนาดในแบบที่ถูกต้อง. วารสารเทคนิค. 2536 ; 102 : 88 – 90.