Scholarships

ทุนเรียนดีคณะวิศวะกรรมศาสตร์

คุณสมบัติผู้มีสิทธิรับทุน

1. เป็นผู้ที่มีคะแนนสะสมอันดับหนึ่ง และไม่น้อยกว่า 2.75 ในแต่ละชั้นปีโดยพิจารณาจากภาคการศึกษาที่สิ้นสุดลงก่อนรับทุน

2. เป็นผู้ที่ลงทะเบียนครบตามรายวิชาที่กำหนดไว้ในหลักสูตรภาคการศึกษาก่อนหน้าและไม่ได้ผลการศึกษา F และ W

3. ในกรณีผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดแต่ขาดคุณสมบัติที่กำหนดไว้ตามข้อ 1.1 และข้อ 1.2 ขอให้ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดในลำดับถัดไป เป็นผู้มีสิทธิได้รับทุนการศึกษา

หลักเกณฑ์ในการให้ทุนการศึกษา

1.ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง

2.ทุนละ 5,000 บาท ต่อคน

การสละสิทธิ์ในเงินทุนการศึกษา เป็นไปตามกรณีหนึ่งกรณีใด ต่อไปนี้

1.ผู้รับทุนขอสละสิทธิ์ในเงินทุนการศึกษา ต้องมีหลักศานเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้รับทุนและผู้ปกครอง

2.กรณีมีผู้สละสิทธิ์ขอรับทุน ให้บริหารการศึกษาเสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติตาม ข้อที่1 นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการส่วนงานเป้นผู้พิจารณา

การพิจารณาคัดเลือก

งานบริหารการศึกษา เสนอรายชื่อนักศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดของสาขาวิชา/ชั้นปี เพื่อเสนอคณะกรรมการประจำส่วนงานคณะวิศวศาสตร์ พิจารณาผู้รับทุนจากนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตาม ข้อ1

การประกาศผล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จะประกาศรายชื่อชื่อผู้มีสิทธิรับทุนให้ทราบภายหลัง

  กรอกข้อมูลขอรับทุนการศึกษาออนไลน์     ทุนการศึกษาอื่นๆ เพิ่มเติม  

ทุนมหาวิทยาลัยมหิดล

ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1-6 ที่มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้มีโอกาสเรียนจนสำเร็จการศึกษา สนใจรับใบสมัคร-ส่งใบสมัคร ขอรับทุนการศึกษา ได้ที่ งานบริหารการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

  ใบสมัครขอรับทุน  

ข่าวทุนการศึกษา