Category: Uncategorized-th

การเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU)

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU) ร่วมกับ STI Myanmar University, Myanmar โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะร่วมมือกันในการพัฒนาทางด้านการฝึกอบรม งานวิจัย การแลกเปลี่ยนทางวิชาการของอาจารย์และนิสิตนักศึกษา เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 ณ ห้อง R210 อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เปิดรับสมัครนักศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2561

๑. ทุนการศึกษา หลักสูตรมีทุนเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี ครองราชสมบัติ สำหรับนักศึกษาไทย ระดับบัณฑิตศึกษา โดยหลักสูตรมอบทุนประเภทที่ 4 ให้แก่นักศึกษา ซึ่งผ่านเกณฑ์ตามประกาศทุนของบัณฑิตวิทยาลัย รายละเอียดเพิ่มเติม http://grad.mahidol.ac.th/th/scholarships/ ๒ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ๒.๒.๑ สำเร็จการศึกษาหรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาก่อนวันเปิดภาคการศึกษาในหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันใน ประเทศหรือต่างประเทศ ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง ๒.๒.๒

Senior Project Competition 2017 by SSI

ประกาศจับ!!! เด็กโยธาาขอมือหน่อยค่าาาา……. สำหรับน้องๆนิสิต/นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สายโยธาทั้งหลาย คงกำลังมึนงงกับ Senior project ที่ต้องทำกันอยู่ใช่ไหมคะ ไม่รู้ว่าจะทำเรื่องอะไร ปรึกษาอาจารย์ก็แล้วก็ยังไม่ได้คำตอบ เรื่องไหนจบง่ายน้าาา แต่วันนี้เรามี Senior project มานำเสนอให้น้องๆ เผื่อจะได้ตัดสินใจกันง่ายขึ้นค่ะ รับรองนำไปเสนออาจารย์คงให้ผ่านแน่นอนน คือ โครงการ Structural Steel Improvement (SSI) for