งานคืนสู่เหย้าวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเรียนเชิญ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันมาร่วมงานครบรอบ 30 ปีภาควิชากันจัดในวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2567 เวลา 17:00 น. เป็นต้นไป แล้วพบกันครับ

วิศวะมหิดล จัดงาน Mahidol Engineering Maker Expo 2024 “Capstone Project Presentation”

วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน Mahidol Engineering Maker Expo 2024 “Capstone Project Presentation” งานแสดงโครงงานวิศวกรรม ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อิทธิโชติ จักรไพวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นประธานเปิดงาน

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม ได้ส่งนักศึกษาปริญญาโทเข้าร่วมนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ และ ร่วมจัดผลงาน ในงานกิจกรรมรำลึก 1 ทศวรรษ แผ่นดินไหวแม่ลาว

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม ได้ส่งนักศึกษาปริญญาโทเข้าร่วมนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ และ ร่วมจัดผลงาน ในงานกิจกรรมรำลึก 1 ทศวรรษ แผ่นดินไหวแม่ลาว โดยภาควิชาได้นำเสนอผลงานการติดตั้งระบบตรวจสอบอาคารจากแรงแผ่นดินไหว  โดยจัดวันที่ 5-7 พฤษภาคมที่จะถึงนี้ วันที่ 5 พฤษภาคม 2567 จัดขึ้นที่ ณ บ้านสิงหไคล มูลนิธิมดชนะภัย จังหวัดเชียงราย วันที่ 6 พฤษภาคม 2567

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กับ School of Architecture and Civil Engineering (SACE), Chengdu University (CDU) สาธารณรัฐประชาชนจีน

เพื่อร่วมมือด้านการจัดทำหลักสูตรร่วมระหว่างสองมหาวิทยาลัย ได้แก่ 1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) 2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ (หลักสูตรนานาชาติ) และ 3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ (หลักสูตรนานาชาติ) และแลกเปลี่ยนงานวิจัย ตลอดจนการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร โดยนักศึกษาจีนจาก Chengdu University จะสามารถเข้าเรียนหลักสูตรทั้งสามหลักสูตรภายใต้ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในลักษณะ 3