ผลลัพธ์

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษา

SO1:

สามารถประยุกต์ความรู้พื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และเครื่องมือด้านวิศวกรรมสมัยใหม่ เพื่อการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิศวกรรมโยธา เทคโนโลยี หรือประเด็นปัญหาที่เป็นปัจจุบันได้

SO2:

สามารถวางแผนการดำเนินงานด้านวิศวกรรม ปฎิบัติการทดสอบ และใช้ทักษะเชิงเทคนิคร่วมกับการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบในการแก้ไขปัญหาที่มาจากความต้องการของงานจริงภาคอุตสาหกรรมอย่างได้ผล

SO3:

สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งภาษาไทยและอังกฤษ

SO4:

แสดงพฤติกรรมของการมีคุณธรรมจริยธรรมที่วิญญูชนพึงมี (เช่น การรักษากฎระเบียบของสังคม ความซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสำนึกต่อสังคม รวมถึงการรักษาซึ่งวัฒนธรรมอันดีของไทย) และแสดงพฤติกรรมของการมีจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมโยธา

SO5:

สามารถทำงานร่วมกับกลุ่มคนหลากวิชาชีพได้กลมกลืนไม่ว่าจะในฐานะผู้นำหรือสมาชิกกลุ่ม

SO6:

สามารถอธิบายผลกระทบของวิธีการแก้ไขปัญหาของงานด้านวิศวกรรมที่มีต่อสังคม ประชาคมโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งการคำนึงถึงความสำคัญของผลกระทบต่อสวัสดิภาพของประชาชน ความปลอดภัย เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม

SO7:

ตระหนักถึงความจำเป็นของการพัฒนาทางวิชาชีพและพัฒนาทักษะเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง