โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม เปิดหลักสูตรในระดับปริญญาตรีในชื่อ “หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (Bachelor of Engineering Program in Civil Engineering)” ในชั้นปีที่หนึ่งจะศึกษาพื้นความรู้ในด้านคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์ และพื้นฐานทางวิศวกรรมเป็นหลัก ความรู้เฉพาะด้านวิศวกรรมโยธาจะเริ่มสอนในชั้นปีที่ 2 ถึงชั้นปีที่ 4 นักศึกษาจะเริ่มเรียนวิชาเฉพาะทางในสายงานโยธาที่ลึกยิ่งขึ้น เช่น การออกแบบวิเคราะห์โครงสร้าง  การก่อสร้าง โดยนำความรู้ที่ได้เรียนมาปฏิบัติจริงกับ งานอาคาร งานถนน งานเขื่อน งานโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ  และก่อนจบการศึกษานักศึกษาทุกคนจำเป็นต้องทำโครงงานทางวิศวกรรมที่เป็นลักษณะของงานวิจัยขั้นพื้นฐานที่ต้องใช้พื้นฐานความรู้ทั้งทฤษฎีและปฎิบัติ

โครงสร้างหลักสูตร

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ค้นคว้า)
ภาคการเรียนที่ ๑
มมศท ๑๐๑
MUGE 101
การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์**
General Education for Human Development
๒ (๑-๒-๓)
มมศท ๑๐๒
MUGE 102
สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์**
Social Studies for Human Development
๓ (๒-๒-๕)
มมศท ๑๐๓
MUGE 103
ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์**
Arts and Science for Human Development
๒ (๑-๒-๓)
ศศภอ๑๐๓-๑๐๕
LAEN 103-105
ภาษาอังกฤษระดับ ๑-๓*
English Level 1-3
๓ (๒-๒-๕)
ศศภท ๑๐๐
LATH 100
ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร***
Art of Using Thai Language in Communication
๓ (๒-๒-๕)
วทคณ ๑๑๕
SCMA 115
แคลคูลัส
Calculus
๓ (๓-๐-๖)
วทฟส ๑๑๐
SCPY 110
ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป
General Physics Laboratory
๑ (๐-๓-๑)
วทฟส ๑๕๑
SCPY 151
ฟิสิกส์ทั่วไป ๑
General Physics I
๓ (๓-๐-๖)
วศคพ ๑๑๑
EGCO 111
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Computer Programming
๓ (๒-๒-๕)
วิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ฯ (กิจกรรมพลศึกษา/ดนตรี)
General Education Electives: Humanities etc. (Physical Education/Musics)
๑ (๐-๒-๑)
รวม ๒๑ (๑๔-๑๕-๓๕)
ภาคการเรียนที่ ๒
มมศท ๑๐๑
MUGE 101
การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์**
General Education for Human Development
๒ (๑-๒-๓)
มมศท ๑๐๒
MUGE 102
สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์**
Social Studies for Human Development
๓ (๒-๒-๕)
มมศท ๑๐๓
MUGE 103
ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์**
Arts and Science for Human Development
๒ (๑-๒-๓)
ศศภอ ๑๐๔-๑๐๖
LAEN 104-106
ภาษาอังกฤษระดับ ๒-๔*
English Level 2-4
๓ (๒-๒-๕)
ศศภท ๑๐๐
LATH 100
ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร***
Art of Using Thai Language in Communication
๓ (๒-๒-๕)
วทคม ๑๑๓
SCCH 113
เคมีทั่วไป
General Chemistry
๓ (๓-๐-๖)
วทคม ๑๑๘
SCCH 118
ปฏิบัติการเคมี
Chemistry Laboratory
๑ (๐-๓-๑)
วทคณ ๑๖๕
SCMA 165
สมการอนุพันธ์เชิงสามัญ
Ordinary Differential Equations
๓ (๓-๐-๖)
วทฟส ๑๕๒
SCPY 152
ฟิสิกส์ทั่วไป ๒
General Physics II
๓ (๓-๐-๖)
วศคก ๑๐๒
EGME 102
เขียนแบบวิศวกรรม
Engineering Drawing
๓ (๒-๓-๕)
วศอก ๑๐๑
EGIE 101
ปฏิบัติการวิศวกรรมพื้นฐาน
Basic Engineering Practice
๒ (๑-๓-๓)
รวม ๒๑ (๑๖-๑๓-๓๗)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ค้นคว้า)
ภาคการเรียนที่ ๑
วศคก ๒๒๐
EGME 220
กลศาสตร์วิศวกรรม
Engineering Mechanics
๓ (๓-๐-๖)
วศคร ๒๐๐
EGID 200
คณิตศาสตร์วิศวกรรม
Engineering Mathematics
๓ (๓-๐-๖)
วศอก ๑๐๓
EGIE 103
วัสดุวิศวกรรม
Engineering Materials
๓ (๓-๐-๖)
วศยธ ๒๑๑
EGCE 211
วัสดุด้านวิศวกรรมโยธา
Civil Engineering Materials
๓ (๓-๐-๖)
วศยธ ๒๑๒
EGCE 212
ปฏิบัติการทดสอบวัสดุด้านวิศวกรรมโยธา
Civil Engineering Materials Testing Laboratory
๑ (๐-๓-๑)
วทฟส ๑๒๐
SCPY 120
ปฏิบัติการฟิสิกส์ ๒
Physics Laboratory II
๑ (๐-๓-๑)
วิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ฯ (กิจกรรมพลศึกษา/ดนตรี)
General Education Electives : Humanities , etc. (Physical Education/ Music)
๑ (๐-๒-๑)
รวม ๑๕ (๑๒-๘-๒๗)
ภาคการเรียนที่ ๒
วศยธ ๒๐๓
EGCE 203
กำลังวัสดุ
Strength of Materials
๓ (๓-๐-๖)
วศยธ ๒๑๓
EGCE 213
เทคโนโลยีคอนกรีต
Concrete Technology
๓ (๓-๐-๖)
วศยธ ๒๔๐
EGCE 240
การสำรวจ
Surveying
๓ (๒-๓-๕)
วศยธ ๒๒๑
EGCE 221
กลศาสตร์ของไหลสำหรับวิศวกรรมโยธา
Fluid Mechanics for Civil Engineering
๓ (๓-๐-๖)
วศยธ ๒๘๒
EGCE 282
คณิตศาสตร์ประยุกต์สำหรับงานวิศวกรรมโยธา
Applied Mathematics for Civil Engineering
๓ (๓-๐-๖)
วศยธ xxx
EGCE xxx
วิชาเฉพาะเลือกทางวิศวกรรมโยธา
Civil Engineering Elective Course
๓ (๓-๐-๖)
วิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ฯ
General Education Electives : Humanities , etc.
๒ (๒-๐-๔)
รวม ๒๐ (๑๙-๓-๓๙)
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
วศยธ ๒๔๓
EGCE 243
การฝึกงานสำรวจ (ออกฝึกภาคสนามไม่ต่ำกว่า ๘๐ ชม.)
SurveyCamp
๑ (๐-๘๐-๐)
รวม ๑ (๐-๘๐-๐)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ค้นคว้า)
ภาคการเรียนที่ ๑
วศคร ๓๐๐
EGID 300
ปรัชญา จรรยาบรรณ และกฎหมายทางวิศวกรรม
Philosophy Ehtics and Laws of Engineering
๑ (๑-๐-๒)
วศยธ ๓๑๑
EGCE 311
การวิเคราะห์โครงสร้าง ๑
Structural Analysis I
๓ (๓-๐-๖)
วศยธ ๓๑๓
EGCE 313
การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
Reinforced Concrete Design
๓ (๓-๐-๖)
วศยธ ๓๑๔
EGCE 314
ปฏิบัติการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
Practice in Reinforced Concrete Design
๑ (๐-๓-๑)
วศยธ ๓๒๓
EGCE 323
อุทกวิทยา
Hydrology
๓ (๓-๐-๖)
วศยธ ๓๓๑
EGCE 331
ปฐพีกลศาสตร์
Soil Mechanics
๓ (๓-๐-๖)
วศยธ ๓๓๒
EGCE 332
ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์
Soil Mechanics Laboratory
๑ (๐-๓-๑)
วศยธ xxx
EGCE xxx
วิชาเฉพาะเลือกทางวิศวกรรมโยธา
Civil Engineering Elective Course
๑ (๐-๓-๑) หรือ ๑ (๐-๔๐-๑๒)
วิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป กลุ่มภาษา
General Education Electives : Languages
๓ (๓-๐-๖) หรือ ๓ (๒-๒-๕)
รวม ๑๙ (๑๖-๙-๓๕) หรือ ๑๙ (๑๕-๔๘-๔๕)
ภาคการเรียนที่ ๒
วศยธ ๓๑๒
EGCE 312
การวิเคราะห์โครงสร้าง ๒
Structural Analysis II
๓ (๓-๐-๖)
วศยธ ๓๑๕
EGCE 315
การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก
Timber and Steel Design
๓ (๓-๐-๖)
วศยธ ๓๑๖
EGCE 316
ปฏิบัติการออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก
Practice in Timber and Steel Design
๑ (๐-๓-๑)
วศยธ ๓๒๑
EGCE 321
วิศวกรรมชลศาสตร์
Hydraulic Engineering
๓ (๓-๐-๖)
วศยธ ๓๒๔
EGCE 324
ปฏิบัติการกลศาสตร์ของไหล
Fluid Mechanics Laboratory
๑ (๐-๓-๑)
วศยธ ๓๕๒
EGCE 352
วิศวกรรมการทาง
Highway Engineering
๓ (๓-๐-๖)
วศยธ ๓๕๓
EGCE 353
ปฏิบัติการวัสดุการทาง
Highway Materials Laboratory
๑ (๐-๓-๑)
วศยธ ๓๗๑
EGCE 371
สัญญา ข้อกำหนดและการประมาณราคางานก่อสร้าง
Contract, Specifications and Cost Estimation
๒ (๒-๐-๔)
วศยธ ๓๘๑
EGCE 381
สถิติประยุกต์และความน่าจะเป็น
Applied Probability and Statistics
๓ (๓-๐-๖)
รวม ๒๐ (๑๗-๙-๓๗)
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
วศยธ ๓๙๙EGCE 399 การฝึกงาน (ฝึกงานไม่ต่ำกว่า ๒๔๐ ชั่วโมง)Engineering Training ๑ (๐-๓๕-๑๐)
รวม ๑ (๐-๓๕-๑๐)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ)
ภาคการเรียนที่ ๑
วศยธ ๓๖๑
EGCE 361
วิศวกรรมการประปา
Water Supply Engineering
๓ (๓-๐-๖)
วศยธ ๔๐๔
EGCE 404
การวิเคราะห์โครงสร้างด้วยวิธีแมตตริกส์
Matrix Methods in Structural Analysis
๓ (๓-๐-๖)
วศยธ ๔๓๓
EGCE 433
วิศวกรรมฐานราก
Foundation Engineering
๓ (๓-๐-๖)
วศยธ ๔๓๔
EGCE 434
ปฏิบัติการออกแบบวิศวกรรมฐานราก
Practice in Foundation Engineering Design
๑ (๐-๓-๑)
วศยธ ๔๕๒
EGCE 452
วิศวกรรมขนส่ง
Transportation Engineering
๓ (๓-๐-๖)
วศยธ ๔๗๑
EGCE 471
วิศวกรรมและการบริหารงานก่อสร้าง
Construction Engineering and Management
๓ (๓-๐-๖)
วศยธ ๔๙๕
EGCE 495
สัมมนาโครงงาน
Project Seminar
๑ (๐-๓-๑)
วิชาเลือกเสรี
Free Elective
๓(๓-o-๖)
รวม ๒๐ (๑๘-๖-๓๘)
ภาคการเรียนที่ ๒
วศยธ ๔๐๖
EGCE 406
การออกแบบสะพาน
Bridge Design
๓ (๓-๐-๖)
วศยธ ๔๖๒
EGCE 462
ระบบและการจัดการสิ่งแวดล้อม
Environmental Systems and Management
๓ (๓-๐-๖)
วศยธ ๔๙๖
EGCE 496
โครงงานวิศวกรรมโยธา
Civil Engineering Project
๓ (๐-๙-๓)
วศยธ xxx
EGCE xxx
วิชาเฉพาะเลือกทางวิศวกรรมโยธา
Civil Engineering Elective Course
๓ (๓-๐-๖)
วิชาเลือกเสรี
Free Elective
๓(๓-o-๖)
รวม ๑๕ (๑๒-๙-๒๗)