ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาต่อปริญญาโท ด้านวิศวกรรมโยธา ปี 2563

Share on facebook
Share on pinterest
Share on twitter

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาต่อปริญญาโท ด้านวิศวกรรมโยธา ปี 2563

ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4
ทุนการศึกษาปริญญาโทสาขาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรนานาชาติ

สาขาที่รับสมัคร :
– Construction Management
– Structural Engineering
– Construction Material
– Geotechnical Engineering
– Geoformatics
– Transportation and Logistics

คุณสมบัติ : เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลที่มีความประพฤติดี มีเกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.5 ขึ้นไป

ระยะเวลาการสมัคร :
รอบที่ 1 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2563
รอบที่ 2 ถึงวันที่ 5 มีนาคม 2563
รอบที่ 3 ถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563
รอบที่ 4 ถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2563

นักศึกษาที่สนใจสามารถกรอกใบสมัครที่คุณเอ๋ ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียดเพิ่มเติม : Fees Information for Student 3-editv6

เปิดรับสมัครผู้สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ พร้อมโอกาสเข้าร่วมหลักสูตรสองปริญญากับมหาวิทยาลัยเกียวโต

อีกหนึ่งหลักสูตรดีๆ สำหรับสายสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ ป.โท ด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ พร้อมโอกาสเข้าร่วมหลักสูตรสองปริญญากับมหาวิทยาลัยเกียวโต ในประเทศญี่ปุ่น (Master of Global Environmental Studies Program of Kyoto University in Japan 🇯🇵) และโอกาสการศึกษาแลกเปลี่ยนต่างประเทศ สามารถสมัครเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยมหิดล (http://www.grad.mahidol.ac.th/admission-thai/) ภายใน 5 กรกฎาคม

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แนวทางในการปฏิบัติตนของนักศึกษาและการปฏิบัติงานที่บ้านของบุคลากร อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในจังหวัดสมุทรสาคร

 

รับสมัครอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมโยธา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมโยธาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง (เน้นวิศวกรรมโครงสร้าง ปฐพีกลศาสตร์ บริหารงานก่อสร้าง) โดยต้องจบปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมโยธา • มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดีมากและมีคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด (ยกเว้นจบการศึกษาจากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก) • มีใบประกอบวิชาชีพ หรือมีประสบการณ์วิชาชีพภาคปฏิบัติ • มีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ • มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายและมีความมุ่งมั่นทุ่มเทการทำงานเพื่อองค์กร • หากมีประสบการณ์ในการสอน การวิจัย หรือวิชาชีพจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ เกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษจะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ •