โครงการ Tokyo Study Tour 2016

Share on facebook
Share on pinterest
Share on twitter
โครงการ Tokyo Study Tour 2016

โครงการ Tokyo Study Tour 2016 เปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 2-บัรฑิตศึกษา เพื่อเดินทางไปเรียนรู้ Urban Issues of Modern Tokyo ณ Tokyo Metropolitan University (TMU), Japan) วันที่ 10-11 ธ.ค. 59 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจาก TMU จะได้รับเงินสนับสุนนจำนวน 45,000 JYP ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.mahidol.ac.th/mugo/info_pr/TokyoStudyTour2016.pdf

ผู้ที่สนใจสามารถส่งเอกสารการสมัคร (Resume, Copy of Passport, หนังสือรับรองสถานภาพนักศึกษาฉบับภาษาอังกฤษ, Letter of Recommendation, Essay) มาที่หน่วยวิเทศสัมพันธ์หรืออีเมล nawaporn.sd@gmail.com ภายในวันที่ 25 พ.ค. 59

ทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2563 สำหรับนักศึกษาไทย หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ)

ข่าวประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2563 สำหรับนักศึกษาไทย หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ)– ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาผู้ได้รับเกียรตินิยม – ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี (เกรดเฉลี่ย 3.00-3.24) – ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี (เกรดเฉลี่ย 2.50-2.99) – ทุนผู้ทุนผู้ช่วยสอน Teaching Assistantship (TA) – ทุนผู้ช่วยวิจัย Research Assistantship (RA)📌 กระบวนการคัดเลือก และการพิจารณาให้ทุน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาต่อปริญญาโท ด้านวิศวกรรมโยธา ปี 2563

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาต่อปริญญาโท ด้านวิศวกรรมโยธา ปี 2563 ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 ทุนการศึกษาปริญญาโทสาขาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรนานาชาติ สาขาที่รับสมัคร : – Construction Management – Structural Engineering – Construction Material – Geotechnical Engineering – Geoformatics –

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาต่อปริญญาโท ด้านวิศวกรรมโยธา ปี 2563

ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 ทุนการศึกษาปริญญาโทสาขาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรนานาชาติ สาขาที่รับสมัคร : – Construction Management – Structural Engineering – Construction Material – Geotechnical Engineering – Geoformatics – Transportation and Logistics คุณสมบัติ