รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระบบ TCAS รอบที่ 4 Admissions ประจำปีการศึกษา 2561

0
0
0
s2smodern
powered by social2s

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย

ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ใน วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561 ดังนี้

เวลา ขั้นตอน/รายละเอียด
08.00 – 08.45 น. ลงชื่อรายงานตัว บริเวณลานเอนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารอำนวยการ (อาคาร 1) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา พร้อมชำระเงินค่าสอบสัมภาษณ์ (200 บาท) ห้องรับรองผู้ปกครอง ห้อง R-114
08.45 – 09.00 น. รายงานตัว บริเวณหน้าห้องสอบสัมภาษณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร 1 และอาคาร 3 มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
09.00 – 12.00 น. เข้าสอบสัมภาษณ์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร 1 และอาคาร 3

 

หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์

 1. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่กรอกข้อความชัดเจน และติดรูปเรียบร้อย พร้อมทั้ง ลงลายมือชื่อในใบสมัคร
 2. บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 2 ชุด
 3. สำเนาทะเบียนบ้านของตนเอง ที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 2 ชุด
 4. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครอง จำนวน 1 ชุด
 5. สำเนาหลักฐานการศึกษา
  • ระเบียนแสดงผลการเรียน (ต้นฉบับพร้อมสำเนา)
  • ประกาศนียบัตร (ถ้ามี)
 6. ผลการตรวจร่างกาย (ตรวจสุขภาพเบื้องต้น เอกซเรย์ปอด ตรวจปัสสาวะ) จากโรงพยาบาลของรัฐ ไม่เกิน 6 เดือน (Download แบบฟอร์มการตรวจร่างกาย)
 7. ค่าธรรมเนียมการสอบสัมภาษณ์ : 200 บาท

 

หมายเลขห้องสอบสัมภาษณ์

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สอบสัมภาษณ์จำนวน 4 ห้อง ได้แก่ R-425 , R-426 , R-427 , R-429 ชั้น 4 อาคาร 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สอบสัมภาษณ์จำนวน 4 ห้อง ได้แก่ R-228 , R-230 , R-231 , R-232 ชั้น 2 อาคาร 1  คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สอบสัมภาษณ์จำนวน 1 ห้อง ได้แก่ R-327 ชั้น 3 อาคาร 1  คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า/วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร สอบสัมภาษณ์จำนวน 3 ห้อง ได้แก่  R-523 , R-524 , R-525 ชั้น 5 อาคาร 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สอบสัมภาษณ์จำนวน 4 ห้อง ได้แก่  6456/1 , 6456/2 , 6556/1 , 6556/2 ชั้น 4 และชั้น 5 อาคาร 3  คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สอบสัมภาษณ์จำนวน 2 ห้อง ได้แก่ 6459 , 6461 ชั้น 4  อาคาร 3  คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ สอบสัมภาษณ์จำนวน 1 ห้อง ได้แก่  6460 ชั้น 4  อาคาร 3  คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

0
0
0
s2smodern
powered by social2s