คณบดี

dean jackit
ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์
คณบดี
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

รองคณบดี

vice dean warakorn
ผศ.ดร.วรากร เจริญสุข
รักษาการในตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายบริหาร และ ทรัพยากรบุคคล
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
vice dean theeraporn
ผศ.ดร.ธีรพร รับคำอินทร์
รักษาการในตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายการศึกษา และ พัฒนาคุณภาพ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
vice dean chamras
ผศ.ดร.จำรัส พร้อมมาศ
รักษาการในตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายการจัดการกลยุทธ์ และ การคลัง
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
vice dean yodchanan
ผศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์
รองคณบดีฝ่ายวิจัย และ วิเทศสัมพันธ์
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
vice dean nuttawan
ผศ.ดร.ณัฐวรรณ์ ยศวัฒน
รองคณบดีฝ่ายวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
vice dean korporn
ดร.ก่อพร พันธุ์ยิ้ม
รองคณบดีฝ่ายการจัดการด้วยวิศวกรรมดิจิตอล
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผู้ช่วยคณบดี

assistant dean ronnachai
ผศ. ดร. รณชัย ศิโรเวฐนุกูล
ผู้ช่วยคณบดี
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
assistant dean pornthip
ดร. พรทิพย์ แก่งอินทร์
ผู้ช่วยคณบดี
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
assistant dean pornchai
ดร. พรชัย บำรุงศรี
ผู้ช่วยคณบดี
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
assistant dean tuangyot
ผศ. ดร. ตวงยศ สุภีกิตย์
ผู้ช่วยคณบดี
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
department chair norased
รศ. ดร. นรเศรษฐ์ ณ สงขลา
ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
department chair wanida
ผศ. ดร. วนิดา คูอมรพัฒนะ
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
department chair wasaporn
ดร. วศพร เตชะพีรพานิช
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา และ สิ่งแวดล้อม
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
department chair konglit
ผศ. ดร. คงฤทธิ์ หันจางสิทธิ์
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
department chair pongsathorn
รศ. ดร. พงศธร เศรษฐีธร
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
department chair supphachan
ผศ. ดร. ศุภชัญ ราษฎร์ศิริ
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
department chair supaporn
ผศ. ดร. สุภาภรณ์ เกียรติสิน
กลุ่มสาขาวิชาการจัดการระบบสารสนเทศ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
head department phumin
รศ. ดร. ภูมินท์ กิระวานิช
กลุ่มสาขาโลจิสติกส์ และ การขนส่งทางราง
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
department chair sarawoot
ผศ. ดร. สราวุธ เวชกิจ
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

ประธาน

dean jackit
ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์
คณบดี
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

กรรมการ และ เลขานุการ

vice dean yodchanan
ผศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์
รองคณบดีฝ่ายวิจัย และ วิเทศสัมพันธ์
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

กรรมการ

vice dean warakorn
ผศ.ดร.วรากร เจริญสุข
รักษาการในตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายบริหาร และ ทรัพยากรบุคคล
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
vice dean theeraporn
ผศ.ดร.ธีรพร รับคำอินทร์
รักษาการในตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายการศึกษา และ พัฒนาคุณภาพ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
vice dean chamras
ผศ.ดร.จำรัส พร้อมมาศ
รักษาการในตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายการจัดการกลยุทธ์ และ การคลัง
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
vice dean nuttawan
ผศ.ดร.ณัฐวรรณ์ ยศวัฒน
รองคณบดีฝ่ายวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
vice dean korporn
ดร.ก่อพร พันธุ์ยิ้ม
รองคณบดีฝ่ายการจัดการด้วยวิศวกรรมดิจิตอล
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
department chair norased
รศ. ดร. นรเศรษฐ์ ณ สงขลา
ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
department chair wanida
ผศ. ดร. วนิดา คูอมรพัฒนะ
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
department chair wasaporn
ดร. วศพร เตชะพีรพานิช
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา และ สิ่งแวดล้อม
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
department chair konglit
ผศ. ดร. คงฤทธิ์ หันจางสิทธิ์
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
department chair pongsathorn
รศ. ดร. พงศธร เศรษฐีธร
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
department chair supphachan
ผศ. ดร. ศุภชัญ ราษฎร์ศิริ
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
department chair sarawoot
ผศ. ดร. สราวุธ เวชกิจ
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
board committee thanapat
ผศ. ดร. ธนภัทร์ วานิชานนท์
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
board committee krissada
ผศ. ดร. กฤษฎา อัศวสกุลเกียรติ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
board committee songpol
ดร. ทรงพล องค์วัฒนกุล
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
board committee praveen
ผศ. ดร. ประวีณ ชมปรีดา
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ประธานสมาคม

association president phornphop
ดร. พรภพ นัยเนตร
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

รองประธานสมาคม

vice dean kanat
นาย ฆนัท พูลสวัสดิ์
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

เหรัญญิก และ กรรมการสมาคม

association treasurer and committee ekarin
นาย เอกรินทร์ แสงธรรมรัตน์
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

กรรมการสมาคม

association committee manutsiri
นาย มนัสศิริ จันสุทธิรางกูร
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
association committee niruth
นาย นิรุทธ์ พรมบุตร
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
association committee pornchai
ดร. พรชัย ชันยากร
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
association committee pawat
ดร. ภาวัต อุปถัมภ์เชื้อ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
association committee krichanont
ดร. กฤชนนท์ ห่อทองคำ
association committee panjapon
นายปัญจพล ศรีหงส์
association committee bundid
นายบัณฑิต กังวานณรงค์กุล
 

ประธานสภาอาจารย์

senate chair sompong
ผศ. ดร. สมพงษ์ ชื่นอิ่ม
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

กรรมการสภาอาจารย์

senate committee thanakorn
ผศ. ดร. ธนกรณ์ แน่นหนา
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
senate committee suwin
ดร. สุวิน อภิชาติพัฒนศิริ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
board committee krissada
ผศ. ดร. กฤษฎา อัศวสกุลเกียรติ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
board committee thanapat
ผศ. ดร. ธนภัทร์ วานิชานนท์
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
association president phornphop
ดร. พรภพ นัยเนตร
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
head academic montree
นาย มนตรี เปรมเจริญ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
senate committee chuchai
นาย ชูชัย เทศอ่ำ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.