ผู้บริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

     

คณบดี
 dean jackit  ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์

อีเมล์ : 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เบอร์โทรศัพท์ : 02-889-2138 ต่อ 6006
แฟกซ์ : 02-889-3952
     

รักษาการในตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล
 vice dean warakorn  ผศ.ดร.วรากร เจริญสุข
อีเมล์ : 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เบอร์โทรศัพท์ : 
02-889-2138 ต่อ 6006
แฟกซ์ : 
02-889-3952
     

รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ
 vice dean theeraporn  ผศ.ดร.ธีรพร รับคำอินทร์
อีเมล์ : 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เบอร์โทรศัพท์ : 
02-889-2138 ต่อ 6006
แฟกซ์ : 
02-889-3952
     

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
 vice dean yodchanan  ผศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์
อีเมล์ : 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เบอร์โทรศัพท์ : 
02-889-2138 ต่อ 6006
แฟกซ์ : 
02-889-3952
     

รองคณบดีฝ่ายวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม
 vice dean nuttawan  ผศ.ดร.ณัฐวรรณ์ ยศวัฒน
อีเมล์ : 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เบอร์โทรศัพท์ : 
02-889-2138 ต่อ 6006
แฟกซ์ : 02-889-3952
     

รองคณบดีฝ่ายการจัดการด้วยวิศวกรรมดิจิตอล
 vice dean korporn  ดร.ก่อพร พันธุ์ยิ้ม
อีเมล์ : 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เบอร์โทรศัพท์ : 
02-889-2138 ต่อ 6006
แฟกซ์ : 02-889-3952
     

รองคณบดีฝ่ายการคลังและศิษย์เก่าสัมพันธ์
 vice dean kanat  อ.ฆนัท พูลสวัสดิ์
อีเมล์ : 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เบอร์โทรศัพท์ : 
02-889-2138 ต่อ 6006
แฟกซ์ : 02-889-3952
     
   
รองคณบดีฝ่ายการจัดการกลยุทธ์และบัณฑิตศึกษา
vice dean chamras  ผศ.ดร.จำรัส พร้อมมาศ

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
เบอร์โทรศัพท์ : 
02-889-2138 ต่อ 6006
แฟกซ์ : 02-889-3952
     

ผู้ช่วยคณบดี
assistant dean ronnachai   ผศ. ดร. รณชัย ศิโรเวฐนุกูล
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
เบอร์โทรศัพท์ : 
02-889-2138 ต่อ 6006
แฟกซ์ : 
02-889-3952
     

ผู้ช่วยคณบดี
 assistant dean pornchai   ดร. พรชัย บำรุงศรี
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เบอร์โทรศัพท์ : 
02-889-2138 ต่อ 6006
แฟกซ์ : 
02-889-3952
     

ผู้ช่วยคณบดี
 assistant dean pornthip   ดร. พรทิพย์ แก่งอินทร์
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เบอร์โทรศัพท์ : 
02-889-2138 ต่อ 6006
แฟกซ์ : 
02-889-3952
     

ผู้ช่วยคณบดี
 assistant dean tuangyot   ผศ. ดร. ตวงยศ สุภีกิตย์
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เบอร์โทรศัพท์ : 
02-889-2138 ต่อ 6006
แฟกซ์ : 
02-889-3952