โครงการวิจัยบริการวิชาการของคณาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

๑. โครงการที่ปรึกษาทางวิศวกรรม
๒. สำนักงานเครือข่ายวิจัยประยุกต์ทางเทคโนโลยีหุ่นยนต์และชีวการแพทย์ 
๓. โครงงานวิจัยศูนย์ข้อมูลและวิจัยทางวิศวกรรมศาสตร์ 
๔. โครงการการบริการการตรวจวัดและวิเคราะห์ คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
๕. โครงการที่ปรึกษาด้านการอนุรักษ์พลังงาน ในอาคารและโรงงาน อุตสาหกรรม 
๖. โครงการบริการอุตสาหกรรม 
๗. โครงการบริการวิเคราะห์ทดสอบวัสดุก่อสร้าง 
๘. โครงการจัดตั้งศูนย์รับปรึกษาและให้บริการทางวิศวกรรม 
๙. โครงการเครือข่ายกิจกรรมฝึกงานเทคโนโลยีสะอาด 
๑๐. โครงการมหิดลที่ปรึกษาและออกแบบงานทางวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 
๑๑. เครือข่ายนักวิจัยไทยด้านการจัดการโลจิสติกส์ และโซ่คุณค่า (ThaiVCML) 
๑๒. ศูนย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบขนส่ง การจราจรและโลจิสติกส์ 
๑๓. ศูนย์การจัดการโลจิสติกส์
๑๔. โครงการมินิ-วิศวกรรม

ศูนย์วิจัยและห้องปฏิบัติการ

๑. สำนักงานเครือข่ายวิจัยประยุกต์ทางเทคโนโลยีหุ่นยนต์และชีวการแพทย์ (BART Lab) 
๒. ห้องปฏิบัติการระบบอัจฉริยะทางการแพทย์ (ISM LAB) 
๓. ห้องปฏิบัติการเยื้อโครงสร้างสำหรับวิศวกรรมเนื้อเยื่อ (STEn LAB) 
๔. ห้องปฏิบัติการการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ด้วยสัญญาณสมอง (BCI Lab) 
๕. ห้องปฏิบัติการพอลิเมอร์และวิศวกรรมระดับนาโนเพื่อพัฒนาระบบส่งยาและเทคนิคการสร้างภาพทางการแพทย์ 
๖. ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการกระตุ้นชีวไฟฟ้า (BEST LAB)