หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

๑. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) 
๒. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
๓. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
๔. สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
๕. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ)
๖. สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ (หลักสูตรนานาชาติ) 
๗. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมการจัดการองค์กร (หลักสูตรภาคพิเศษ) 
๘. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
๙. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
๑o. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

๑. สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ