ติดต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

25/25 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต. ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2889-2138
โทรสาร 0-2441-9731
เว็บไซต์ : http://www.eg.mahidol.ac.th

เบอร์ภายในของงานต่าง ๆ ในคณะวิศวกรรมศาสตร์

สำนักงานคณบดี

   

contact

งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ โทรศัพท์ 6060,6061,6063
งานทรัพยากรบุคคล โทรศัพท์ 6070-76
- หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล    
- หน่วยพัฒนาและฝึกอบรม    
- หน่วยสวัสดิการ    
งานคลังและพัสดุ โทรศัพท์ 6014-18,6021-25
- หน่วยการเงิน    
- หน่วยบัญชี    
- หน่วยพัสดุ    
งานบริหารการศึกษา โทรศัพท์ 6028-30,6033-34
- หน่วยบริการการศึกษา    
- หน่วยกิจการนักศึกษา    
งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม โทรศัพท์ 6037-38
งานเทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารองค์    
- หน่วยธุรการ                โทรศัพท์ 6039-42
- หน่วยสื่อสารองค์กร โทรศัพท์ 6044-47
- หน่วยวิเทศสัมพันธ์ โทรศัพท์ 6088
- หน่วยสารสนเทศ โทรศัพท์ 6083-84
งานวิจัยและบริการวิชาการ โทรศัพท์ 6052-55
สำนักงานประกันคุณภาพ โทรศัพท์ 6090-6093

ภาควิชา

   
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ โทรศัพท์ 6201-02
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี โทรศัพท์ 6101-02
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล โทรศัพท์ 6401-02
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า โทรศัพท์ 6501-02
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอม โทรศัพท์ 6396-97
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ 6251-52
ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ โทรศัพท์ 6351-52
กลุ่มสาขาวิชาฯ (หลักสูตร IT) โทรศัพท์ 6301-03
     

แผนที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล