0
0
0
s2smodern
powered by social2s

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล รอบที่ 1 การรับนักศึกษาด้วย Portfolio
ประจำปีการศึกษา 2562

วันจันทร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2562

เวลาในการดำเนินการ มีรายละเอียด ดังนี้

เวลา ขั้นตอน/รายละเอียด
08.00-08.45 น. แสดงบัตรประชาชน พร้อมลงชื่อรายงานตัว ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารอำนวยการ (อาคาร 1) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหิดล ศาลายา ชำระค่าสอบสัมภาษณ์ (200 บาท)
08.45-09.00 น. รายงานตัว พร้อมหลักฐานการสมัคร (เอกสารประกอบการสมัคร) ผลการตรวจสุขภาพ และเอกสารที่ภาควิชากำหนด ณ บริเวณหน้าห้องสอบสัมภาษณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหิดล ศาลายา (ห้องสอบสัมภาษณ์จะแจ้งให้ทราบในวันสอบสัมภาษณ์)
09.00-12.00 น. สอบสัมภาษณ์
11.00-11.30 น. รถรางพาชมรอบรั้วมหาวิทยาลัยมหิดล (สำหรับผู้ปกครองและนักเรียนที่สนใจ) รถรางจอดรอ บริเวณด้านหน้าอาคารอำนวนการ (อาคาร 1) ล้อหมุน เวลา 11.00 น.

 

หมายเหตุ: กำหนดการขั้นตอนต่อไป

วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
วันที่ 30-31 มกราคม พ.ศ. 2562 ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ที่เว็บไซต์ของ ทปอ. โดยเลือกจากสาขาวิชาที่ผ่านคัดเลือก ถ้าไม่ยืนยันสิทธิ์ จะถือว่าไม่ต้องการใช้สิทธิ์เข้าศึกษา จะขอสิทธิ์เข้าศึกษาภายหลังไม่ได้
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในรอบที่ 1

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

0
0
0
s2smodern
powered by social2s