หลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ ม.มหิดล และ ม.เกียวโต จัดทัศนศึกษาและการดูงานให้นักศึกษาต่างชาติและ 7 บริษัทชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่น เรียนรู้ โครงการหลวง การท่องเที่ยงเชิงนิเวศ และวิศวกรรมเพื่อความยั่งยืน

     เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 59 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดลร่วมกับ ม.เกียวโต ประเทศญี่ปุ่น จัดกิจกรรมทัศนศึกษาและการดูงานให้นักศึกษาต่างชาติและ 7 บริษัทชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่น ได้เรียนรู้ โครงการหลวง การท่องเที่ยงเชิงนิเวศ และวิศวกรรมเพื่อความยั่งยืน โดยแบ่งการทำกิจกรรมเป็น 2 กลุ่ม

 

     กลุ่มที่ 1 นักศึกษาต่างชาติ อาจารย์ และนักวิจัยจากหลายประเทศ ทั้ง ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย มาเลเซีย เวียดนาม กัมพูชา ลาว จีน ฟิลิปปินส์ อินเดีย สิงคโปร์ เมียนมาร์ ฝรั่งเศส อิตาลี และสหรัฐอเมริกา ได้ศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน และประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ ซึ่งเป็น หนึ่ง ในโครงการหลวงที่ช่วยแก้ปัญหาอุทกภัย

A1 Study Tour  A2 Study Tour  A3 Study Tour 
A4 Study Tour   A5 Study Tour  

 

 

    กลุ่มที่ 2 ผู้แทนจากม.มหิดล ม.เกียวโต และบริษัทชั้นนำในประเทศญี่ปุ่น ได้แก่ Kobelco Eco-Solutions Co.,Ltd. , Kawasaki Heavy Industries, Ltd., Hitachi Zosen Corporation, Maezawa Industries, Inc., JFE Engineering Corporation, Nippon Steel & Sumikin Engineering Co., Ltd. and Takuma Co., Ltd ได้ศึกษาดูงานด้านวิศวกรรมเพื่อความยั่งยืน โดยเน้นเรื่องอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ โดยเข้าเยี่ยมชมโรงบำบัดน้ำเสียหนองแขม ที่ใช้กระบวนการบำบัดน้ำเสียแบบไม่ใช้อากาศ และศูนย์กำจัดกากขยะอุตสาหกรรม ของบริษัท Better World Green ในจังหวัดสระบุรี

B1 Technical Tour  B2 Technical Tour  B3 Technical Tour 
B4 Technical Tour   B5 Technical Tour