ม.มหิดล ร่วมกับ วช. กท.สาธารณสุข และสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) ลงนาม MOU พัฒนาระบบโลจิสติกส์โครงสร้างพื้นฐานและระบบบูรณาการข้อมูลสารสนเทศ ริเริ่ม Big Data ด้านสาธารณสุขสำหรับเศรษฐกิจดิติทัล

1-DSC 9607  2-DSC 9580 
3-DSC 9644  4-DSC 9592 

 

     วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30 น. ณ ห้องบอลรูม บี โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพฯ ได้มีการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ "การศึกษาวิจัยเพื่อออกแบบ และพัฒนาระบบโลจิสติกส์โครงสร้างพื้นฐาน และระบบบูรณาการข้อมูลสารสนเทศ และแนวทางการริเริ่ม Big Data ด้านสาธารณสุขสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัลประเทศไทย" ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล กระทรวงสาธารณสุข และสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) เพื่อร่วมกันพัฒนาระบบโลจิสติกส์โครงสร้างพื้นฐานบูรณาการข้อมูลสารสนเทศของระบบคลังยาสถานบริการสุขภาพไทยและสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัล โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวแสดงความยินดี พร้อมทั้งได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ลงนาม รวมถึงผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมเป็นกรรมการสักขีพยาน และรองศาสตราจารย์ ดร. ดวงพรรณ กริชชาญชัย ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการโซ่อุปทานสุขภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์

 

5-DSC 9651  6-DSC 9558 
DSC 9500  DSC 9516 

 

     นอกจากนั้นภายในงานยังมีการเสวนาทางวิชาการ ในหัวข้อ "อดีต ปัจจุบัน อนาคต ระบบบริหารจัดการคลังยาในโรงพยาบาล" โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ตรงในการบริหารจัดการระบบคลังยาและเวชภัณฑ์ โดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก ซึ่งวิทยากรเสวนา 6 ท่าน ประกอบด้วย

     1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) นพ.พลวรรธน์ วิทูรกลชิต ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข

     2. ภก.อำนวย พฤกษ์ภาคภูมิ นายกสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)

     3. ภก.คมกฤช ศรีไสว เภสัชกรชำนาญการ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

     4. รองศาสตราจารย์ ดร.พงศธร เศรษฐีธร หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

     5. อาจารย์ฆนัท พูลสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายการคลังและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

     6. รองศาสตราจารย์ ดร. ดวงพรรณ ศฤงคารินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการโซ่อุปทานสุขภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

DSC 9530  DSC 9654 
DSC 9667