อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกียวโต และ มหิดล เจรจาความร่วมมือ

Prof. Juichi Yamagiwa อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น เข้าพบ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล  ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล มอบของที่ระลึก  ผศ. ดร. จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มอบของที่ระลึก 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกียวโต และ มหิดล เจรจาความร่วมมือ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกียวโต และ มหิดล เจรจาความร่วมมือ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกียวโต และ มหิดล เจรจาความร่วมมือ 

 

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล Prof. Juichi Yamagiwa อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น เข้าพบ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์ ดร. ศันสนีย์ ไชยโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ รวมทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อเจรจาความร่วมมือด้านการจัดทำหลักสูตรร่วม 2 ปริญญา (Double Degree Program) สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ (มหาวิทยาลัยมหิดล) และสาขาวิชาการศึกษาสิ่งแวดล้อมโลก (มหาวิทยาลัยเกียวโต) โดยนักศึกษาจะได้รับวุฒิ วศ.ม. และ Master of Global Environmental Studies จากหลักสูตร 2 ปริญญานี้

 

 

Prof. Juichi Yamagiwa ได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ และ ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม โดยมี ผศ. ดร. จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์  คณบดี และคณะผู้บริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ให้การต้อนรับ  Prof. Juichi Yamagiwa ได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ และ ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม โดยมี ผศ. ดร. จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์  คณบดี และคณะผู้บริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ให้การต้อนรับ  Prof. Juichi Yamagiwa ได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ และ ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม โดยมี ผศ. ดร. จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์  คณบดี และคณะผู้บริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ให้การต้อนรับ 

 

ในโอกาสนี้ Prof. Juichi Yamagiwa ได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ และ ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม โดยมี ผศ. ดร. จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดี และคณะผู้บริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ให้การต้อนรับ