Mahidol EcoLab หารือความร่วมมือด้านงานวิจัยกับเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช และสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 2 และ 23 มีนาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ตระการ ประภัสพงษา หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Mahidol EcoLab) และทีมวิจัยจาก ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ประชุมหารือแนวทางความเป็นไปได้ในการร่วมมือด้านงานวิจัยภายใต้หัวข้อ “การประเมินวัฏจักรชีวิตของพืชเศรษฐกิจในประเทศไทย การประเมินผลกระทบเชิงสุขภาพของเกษตรกรและผู้บริโภค และการประเมินผลกระทบต่อระบบหายใจจากฝุ่นละอองและสารอนินทรีย์จากการปฏิบัติทางการเกษตรในประเทศไทย” กับเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช และสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ตามลำดับ เพื่อนำเสนอภาพรวมของโครงการวิจัย ภายใต้ทุนนักวิจัยแกนนำ ประจำปี 2559 จาก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เรื่อง “การพัฒนาและประยุกต์ใช้วิธีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตลอดวัฏจักรชีวิตเพื่อสนับสนุนเมืองนวัตกรรมอาหารและอุตสาหกรรมพลังงานชีวภาพที่ยั่งยืนในประเทศไทย” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ โครงการเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการค้าและการผลิตอาหารและพลังงานอย่างยั่งยืน โดยการประชุมในครั้งนี้มุ่งเป้าไปที่ความร่วมมือด้านการเก็บข้อมูลและการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย ของการดำเนินงานวิจัยในส่วนแรกที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกและพัฒนาวิธีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตลอดวัฏจักรชีวิตของประเทศไทยในด้านความเป็นพิษต่อมนุษย์ และการประเมินผลกระทบต่อระบบหายใจและฝุ่นละออง จากการปฏิบัติทางการเกษตรในประเทศไทย

Mahidol EcoLab หารือความร่วมมือด้านงานวิจัยกับเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช และสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม  Mahidol EcoLab หารือความร่วมมือด้านงานวิจัยกับเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช และสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 
Mahidol EcoLab หารือความร่วมมือด้านงานวิจัยกับเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช และสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม  Mahidol EcoLab หารือความร่วมมือด้านงานวิจัยกับเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช และสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม