รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ระบบกลาง (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2560

หลักสูตร :  วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)  วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) 
  วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)  วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า / วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร) 
  วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
  วศ.บ. (วิศวกรรมชีวการแพทย์)   

 

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย


ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ในวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 ดังนี้

  ขั้นตอน/รายละเอียด
07.30 – 08.30 น. ลงชื่อรายงานตัว บริเวณลานเอนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารอำนวยการ (อาคาร 1) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ชำระเงินค่าสอบสัมภาษณ์และ ตรวจร่างกาย (600 บาท)
08.30 – 11.30 น. เข้ารับการตรวจร่างกาย ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการ (อาคาร 2) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
12.30 – 13.00 น. รายงานตัว บริเวณหน้าห้องสอบสัมภาษณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร 1 และอาคาร 3 มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
13.00 – 16.30 น. เข้าสอบสัมภาษณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร 1 และอาคาร 3

 

หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์

1. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่กรอกข้อความชัดเจน และติดรูปเรียบร้อย พร้อมทั้ง ลงลายมือชื่อในใบสมัคร

2. บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 2 ชุด

3. สำเนาทะเบียนบ้านที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 2 ชุด

4. สำเนาหลักฐานการศึกษา
     4.1 ระเบียนแสดงผลการเรียน (ต้นฉบับพร้อมสำเนา)
     4.2 ประกาศนียบัตร (ถ้ามี)

5. ค่าธรรมเนียมการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย 600 บาท


หมายเลขห้องสอบสัมภาษณ์

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล R-424 , R-426 , R-427 , R-429 ชั้น 4 อาคาร 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ R-228 , R-230 , R-231 , R-232 ชั้น 2 อาคาร 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี R-332 ชั้น 3 อาคาร 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า/วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร R-523 , R-524 , R-525 ชั้น 5 อาคาร 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 6456/1 , 6456/2 , 6556/1 , 6556/2 ชั้น 4 และชั้น 5 อาคาร 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 6459 , 6461 ชั้น 4 อาคาร 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ 6460 ชั้น 4 อาคาร 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาทาง Website : http://a.cupt.net