หลักสูตรปริญญาโท 2 ปริญญา สาขาวิศวกรรมศาสตร์ และการศึกษาสิ่งแวดล้อม ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล และ มหาวิทยาลัยเกียวโต จัดงานสัมมนา “Waste-to- Energy: Successful Technologies in Japan and Thailand”

หลักสูตรปริญญาโท 2 ปริญญา สาขาวิศวกรรมศาสตร์ และการศึกษาสิ่งแวดล้อม ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล และ มหาวิทยาลัยเกียวโต จัดงานสัมมนา “Waste-to- Energy: Successful Technologies in Japan and Thailand” หลักสูตรปริญญาโท 2 ปริญญา สาขาวิศวกรรมศาสตร์ และการศึกษาสิ่งแวดล้อม ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล และ มหาวิทยาลัยเกียวโต จัดงานสัมมนา “Waste-to- Energy: Successful Technologies in Japan and Thailand” หลักสูตรปริญญาโท 2 ปริญญา สาขาวิศวกรรมศาสตร์ และการศึกษาสิ่งแวดล้อม ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล และ มหาวิทยาลัยเกียวโต จัดงานสัมมนา “Waste-to- Energy: Successful Technologies in Japan and Thailand” หลักสูตรปริญญาโท 2 ปริญญา สาขาวิศวกรรมศาสตร์ และการศึกษาสิ่งแวดล้อม ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล และ มหาวิทยาลัยเกียวโต จัดงานสัมมนา “Waste-to- Energy: Successful Technologies in Japan and Thailand”
หลักสูตรปริญญาโท 2 ปริญญา สาขาวิศวกรรมศาสตร์ และการศึกษาสิ่งแวดล้อม ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล และ มหาวิทยาลัยเกียวโต จัดงานสัมมนา “Waste-to- Energy: Successful Technologies in Japan and Thailand” หลักสูตรปริญญาโท 2 ปริญญา สาขาวิศวกรรมศาสตร์ และการศึกษาสิ่งแวดล้อม ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล และ มหาวิทยาลัยเกียวโต จัดงานสัมมนา “Waste-to- Energy: Successful Technologies in Japan and Thailand” หลักสูตรปริญญาโท 2 ปริญญา สาขาวิศวกรรมศาสตร์ และการศึกษาสิ่งแวดล้อม ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล และ มหาวิทยาลัยเกียวโต จัดงานสัมมนา “Waste-to- Energy: Successful Technologies in Japan and Thailand”  

 

วันที่ 21 สิงหาคม 2560 หลักสูตรปริญญาโท 2 ปริญญาสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ (หลักสูตรนานาชาติ) ของภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล และ สาขาวิชาการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมโลก (Global Environmental Studies) ของบัณฑิตวิทยาลัยการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมโลก (Graduate School of Global Environmental Studies) มหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศญี่ปุ่นได้จัดงานสัมมนาภายใต้หัวข้อ “Waste-to- Energy: Successful Technologies in Japan and Thailand” โดยมี ดร.ก่อพร พันธุ์ยิ้ม รองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวเปิดงานงานสัมมนานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะนำเสนอเทคโนโลยีการเปลี่ยนขยะและน้ำเสียให้เป็นพลังงานทั้งในประเทศญี่ปุ่นและในประเทศไทยรวมทั้งนำเสนอข้อจำกัดและแนวทางแก้ไขที่เป็นไปได้ในอนาคตเพื่อการจัดการขยะและน้ำเสียที่ยั่งยืนด้วยการนำพลังงานกลับมาใช้ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ภายในงานสัมมนา รองศาสตราจารย์ ดร. คาซุยุกิ โอชิตะ จาก Graduate School of Global Environmental Studies มหาวิทยาลัยเกียวโตได้ทำการบรรยายในหัวข้อ “Waste-to- Energy: Successful Technologies in Japan” และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ตระการ ประภัสพงษา จากภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลได้ทำการบรรยายในหัวข้อ “Waste-to- Energy: Successful Technologies in Thailand”