มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ คณะเทคนิคการแพทย์ ต้อนรับและประชุมความร่วมกับ บริษัท DAIKIN INDUSTRIES LTD ประเทศญี่ปุ่น

มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ คณะเทคนิคการแพทย์ ต้อนรับและประชุมความร่วมกับ บริษัท DAIKIN INDUSTRIES LTD ประเทศญี่ปุ่น  มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ คณะเทคนิคการแพทย์ ต้อนรับและประชุมความร่วมกับ บริษัท DAIKIN INDUSTRIES LTD ประเทศญี่ปุ่น 

วันที่ 19 กันยายน 2560 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รณชัย ศิโรเวฐนุกูล ต้อนรับ Mr. FUJIYOSHI Ryuusuke, Mr. TANAKA Toshio, Mr. KUROI Kiyoshi จากบริษัท DAIKIN INDUSTRIES LTD ประเทศญี่ปุ่น

 

มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ คณะเทคนิคการแพทย์ ต้อนรับและประชุมความร่วมกับ บริษัท DAIKIN INDUSTRIES LTD ประเทศญี่ปุ่น  มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ คณะเทคนิคการแพทย์ ต้อนรับและประชุมความร่วมกับ บริษัท DAIKIN INDUSTRIES LTD ประเทศญี่ปุ่น  มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ คณะเทคนิคการแพทย์ ต้อนรับและประชุมความร่วมกับ บริษัท DAIKIN INDUSTRIES LTD ประเทศญี่ปุ่น 
มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับและประชุมความร่วมกับ บริษัท DAIKIN INDUSTRIES LTD ประเทศญี่ปุ่น  มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ คณะเทคนิคการแพทย์ ต้อนรับและประชุมความร่วมกับ บริษัท DAIKIN INDUSTRIES LTD ประเทศญี่ปุ่น   

ทั้งนี้ ผู้แทนบริษัท DAIKIN INDUSTRIES LTD ประเทศญี่ปุ่น ทีมบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ และทีมบริหารคณะเทคนิคการแพทย์ นำโดย ศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา ได้ประชุมร่วมกันเพื่อสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรมของเครื่องปรับอากาศที่คำนึงถึงสุขภาพของผู้บริโภคเป็นหลัก ในโอก่าสนี้คณะผู้แทนได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะเทคนิคการแพทย์ ด้วย