คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมเป็นเกียรติงานดุริยางคศิลป์ฉลองวันสถาปนา เชื่อมสายสัมพันธ์ 23 ปี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมเป็นเกียรติงานดุริยางคศิลป์ฉลองวันสถาปนา เชื่อมสายสัมพันธ์ 23 ปี  คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมเป็นเกียรติงานดุริยางคศิลป์ฉลองวันสถาปนา เชื่อมสายสัมพันธ์ 23 ปี  คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมเป็นเกียรติงานดุริยางคศิลป์ฉลองวันสถาปนา เชื่อมสายสัมพันธ์ 23 ปี 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมเป็นเกียรติงานดุริยางคศิลป์ฉลองวันสถาปนา เชื่อมสายสัมพันธ์ 23 ปี  คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมเป็นเกียรติงานดุริยางคศิลป์ฉลองวันสถาปนา เชื่อมสายสัมพันธ์ 23 ปี   

 

21 กันยายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมเป็นเกียรติในงาน “ดุริยางคศิลป์ฉลองวันสถาปนา เชื่อมสายสัมพันธ์ 23 ปี” เนื่องในโอกาสครบรอบ 23 ปี คล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ณ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล