คณะวิศวกรรมศาสตร์ลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โครงการพัฒนาการเรียนรู้โปรแกรมช่วยออกแบบทางวิศวกรรม Siemens Solid Edge กับ บริษัท ดีไซน์ ธรู แอคซีลีเลชั่น จำกัด

คณะวิศวกรรมศาสตร์ลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โครงการพัฒนาการเรียนรู้โปรแกรมช่วยออกแบบทางวิศวกรรม Siemens Solid Edge กับ บริษัท ดีไซน์ ธรู แอคซีลีเลชั่น จำกัด  คณะวิศวกรรมศาสตร์ลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โครงการพัฒนาการเรียนรู้โปรแกรมช่วยออกแบบทางวิศวกรรม Siemens Solid Edge กับ บริษัท ดีไซน์ ธรู แอคซีลีเลชั่น จำกัด 

 

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ร่วมกับ บริษัท ดีไซน์ ธรู แอคซีลีเลชั่น จำกัด จัดพิธีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โครงการพัฒนาการเรียนรู้โปรแกรมช่วยออกแบบทางวิศวกรรม Siemens Solid Edge โดยเป็นความร่วมมือเพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และใช้งานโปรแกรมช่วยออกแบบทางวิศวกรรม (Siemens Solid Edge) สำหรับนักศึกษา และบุคคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ การจัดอบรมการใช้งาน และ บริจาคโปรแกรมช่วยออกแบบทางวิศวกรรม Siemens Solid Edge ให้ทางมหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับนักศึกษา และบุคคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โดยผู้ลงนามในพิธี ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และนายกมล ธนกนกชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัทดีไซน์ ธรู แอคซีลีเลชั่น จำกัด และสักขีพยาน 2 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เวชกิจ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และนายทิวาพัฒน์ เมธีพัฒนรัตน์ Channel Sales Manager บริษัทซีเมนส์ จำกัด (ประเทศไทย)

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โครงการพัฒนาการเรียนรู้โปรแกรมช่วยออกแบบทางวิศวกรรม Siemens Solid Edge กับ บริษัท ดีไซน์ ธรู แอคซีลีเลชั่น จำกัด  คณะวิศวกรรมศาสตร์ลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โครงการพัฒนาการเรียนรู้โปรแกรมช่วยออกแบบทางวิศวกรรม Siemens Solid Edge กับ บริษัท ดีไซน์ ธรู แอคซีลีเลชั่น จำกัด