Mahidol EcoLab จับมือ 5 มหาวิทยาลัย ร่วมจัดงานสัมมนา “The New Trend of Environmental Management Tools”

Mahidol EcoLab จับมือ 5 มหาวิทยาลัย ร่วมจัดงานสัมมนา “The New Trend of Environmental Management Tools”  Mahidol EcoLab จับมือ 5 มหาวิทยาลัย ร่วมจัดงานสัมมนา “The New Trend of Environmental Management Tools”  Mahidol EcoLab จับมือ 5 มหาวิทยาลัย ร่วมจัดงานสัมมนา “The New Trend of Environmental Management Tools” 

 

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ตระการ ประภัสพงษา หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Mahidol EcoLab) ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมจัดงานสัมมนา “The New Trend of Environmental Management Tools” กับ 5 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นเจ้าภาพจัดงานหลัก ซึ่งงานสัมมนาในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของ โครงการ “Research Network for LCA and Policy on Food, Fuel and Climate Change (2555-2560)” และโครงการ “เครือข่ายวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการค้าและการผลิตอาหารและพลังงานอย่างยั่งยืน (2560-2565)” ที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเสนอส่วนหนึ่งของผลงานวิจัยจากทั้งสองโครงการและนำเสนอวิธีการประยุกต์ใช้เครื่องมือการประเมินวัฏจักรชีวิตและเครื่องมือสำหรับการจัดการสิ่งแวดล้อมในรูปแบบใหม่ๆ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับนโยบายภาครัฐ และภาคอุตสาหกรรมอาหารและพลังงานชีวภาพในอนาคตเพื่อมุ่งสู่ประเทศไทย 4.0