การประชุมสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ระหว่างสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย กับสภาวิศวกร

การประชุมสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ระหว่างสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย กับสภาวิศวกร
การประชุมสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ระหว่างสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย กับสภาวิศวกร การประชุมสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ระหว่างสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย กับสภาวิศวกร การประชุมสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ระหว่างสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย กับสภาวิศวกร
การประชุมสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ระหว่างสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย กับสภาวิศวกร การประชุมสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ระหว่างสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย กับสภาวิศวกร การประชุมสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ระหว่างสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย กับสภาวิศวกร
การประชุมสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ระหว่างสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย กับสภาวิศวกร การประชุมสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ระหว่างสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย กับสภาวิศวกร การประชุมสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ระหว่างสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย กับสภาวิศวกร

 

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และในนามรองประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 40 เข้าร่วม “การประชุมสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 40 ครั้งที่ 2 และกิจกรรมเพื่อนเยี่ยมเพื่อน ครั้งที่ 1” และร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย กับสภาวิศวกร โดยมีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพจัดงาน ณ ห้องประชุมปทุมชาติ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.กุลเชษฐ์ เพียรทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุม

ในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย กับสภาวิศวกร โดยมี ดร.กมล ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกร และ รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี ประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 40 เป็นผู้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ และศาสตราจารย์ ดร.อมร พิมานมาศ เลขาธิการสภา พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ รองประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 40 ลงนามเป็นพยาน โดยการลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ

  1. เป็นศูนย์จัดการทดสอบความรู้ ตามข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกร ระเบียบ และประกาศสภาวิศวกรที่เกี่ยวข้อง
  2. การส่งเสริมและพัฒนาด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี รวมไปถึงการพัฒนาองค์ความรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อันจะนำไปสู่การถ่ายทอด การแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี
  3. การจัดฝึกอบรมหรือสัมมนาด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี
  4. การจัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคมและสาธารณะประโยชน์
  5. ร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมด้านอื่น ๆ ตามที่ทั้งสองฝ่ายเห็นสมควร