พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนระบบนวัตกรรมพัฒนาวิสาหกิจ Start Up เพื่อสังคมมในระดับท้องถิ่นและระบบเชื่อมต่อพลังการปฏิรูปประเทศไทย 4.0 แบบมุ่งประโยชน์สุขของมหาชนชาวสยาม

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนระบบนวัตกรรมพัฒนาวิสาหกิจ Start Up เพื่อสังคมมในระดับท้องถิ่นและระบบเชื่อมต่อพลังการปฏิรูปประเทศไทย 4.0 แบบมุ่งประโยชน์สุขของมหาชนชาวสยาม

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนระบบนวัตกรรมพัฒนาวิสาหกิจ Start Up เพื่อสังคมมในระดับท้องถิ่นและระบบเชื่อมต่อพลังการปฏิรูปประเทศไทย 4.0 แบบมุ่งประโยชน์สุขของมหาชนชาวสยาม

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนระบบนวัตกรรมพัฒนาวิสาหกิจ Start Up เพื่อสังคมมในระดับท้องถิ่นและระบบเชื่อมต่อพลังการปฏิรูปประเทศไทย 4.0 แบบมุ่งประโยชน์สุขของมหาชนชาวสยาม

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนระบบนวัตกรรมพัฒนาวิสาหกิจ Start Up เพื่อสังคมมในระดับท้องถิ่นและระบบเชื่อมต่อพลังการปฏิรูปประเทศไทย 4.0 แบบมุ่งประโยชน์สุขของมหาชนชาวสยาม

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนระบบนวัตกรรมพัฒนาวิสาหกิจ Start Up เพื่อสังคมมในระดับท้องถิ่นและระบบเชื่อมต่อพลังการปฏิรูปประเทศไทย 4.0 แบบมุ่งประโยชน์สุขของมหาชนชาวสยาม

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนระบบนวัตกรรมพัฒนาวิสาหกิจ Start Up เพื่อสังคมมในระดับท้องถิ่นและระบบเชื่อมต่อพลังการปฏิรูปประเทศไทย 4.0 แบบมุ่งประโยชน์สุขของมหาชนชาวสยาม

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนระบบนวัตกรรมพัฒนาวิสาหกิจ Start Up เพื่อสังคมมในระดับท้องถิ่นและระบบเชื่อมต่อพลังการปฏิรูปประเทศไทย 4.0 แบบมุ่งประโยชน์สุขของมหาชนชาวสยาม

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนระบบนวัตกรรมพัฒนาวิสาหกิจ Start Up เพื่อสังคมมในระดับท้องถิ่นและระบบเชื่อมต่อพลังการปฏิรูปประเทศไทย 4.0 แบบมุ่งประโยชน์สุขของมหาชนชาวสยาม

วันที่ 8 มกราคม 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนระบบนวัตกรรมพัฒนาวิสาหกิจ Start Up เพื่อสังคมมในระดับท้องถิ่นและระบบเชื่อมต่อพลังการปฏิรูปประเทศไทย 4.0 แบบมุ่งประโยชน์สุขของมหาชนชาวสยาม ระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล องค์การบริการส่วนตำบลทรงคนอง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม และห้างหุ่นส่วนจำกัด แอดชีวิต ชีวา วิสาหกิจเพื่อสังคม ณ ห้องประชุม R-114 ชั้น 1 อาคาร 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ผู้ลงนามโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ท่านชินปพัฏฐ์ ประเสริฐมรรคนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม นายพิสิฐ นาครำไพ ประธานห้างหุ้นส่วนจำกัด แอทชีวิตชีวา วิสาหกิจเพื่อสังคม และสักขีพยาน 2 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวรรณ์ ยศวัฒน รองคณบดีฝ่ายวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และนางปนัดดา นาครำไพ ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด แอดชีวิตชีวา วิสาหกิจเพื่อสังคม โดยการลงนามบันทึกข้อตกลงนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อปฏิรูปกรอบความคิด และกระบวนการทางการศึกษาตลอดชีวิตในศตวรรษที่ 21 บนฐานเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อผลิตภาพ ความสามารถในการยังชีพ การประกอบสัมมาชีพ และการเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ของบุคคล ครอบครัว และชุมชนในระดับท้องถิ่น อย่างเท่าทันการเปลี่ยนแปลง