หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เปิดรับสมัครนักศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2561

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เปิดรับสมัครนักศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2561

๑. ทุนการศึกษา

หลักสูตรมีทุนเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี ครองราชสมบัติ สำหรับนักศึกษาไทย ระดับบัณฑิตศึกษา โดยหลักสูตรมอบทุนประเภทที่ 4 ให้แก่นักศึกษา ซึ่งผ่านเกณฑ์ตามประกาศทุนของบัณฑิตวิทยาลัย รายละเอียดเพิ่มเติม http://grad.mahidol.ac.th/th/scholarships/

๒ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
๒.๒.๑ สำเร็จการศึกษาหรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาก่อนวันเปิดภาคการศึกษาในหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันใน ประเทศหรือต่างประเทศ ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
๒.๒.๒ ได้แต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐
๒.๒.๓ มีผลการสอบภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
๒.๒.๔ ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้สมัครเข้า รับการคัดเลือกเข้าศึกษาตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

๓. ขั้นตอนการสมัคร

๓.๑ นักศึกษาทำการ download แบบฟอร์มจาก http://www.grad.mahidol.ac.th/en/prospective-students/how-to-apply.php หรือ https://drive.google.com/drive/folders/12JlfbG2s5aqQzDjmYTgEURXy_B_qWd9t

๓.๒ นักศึกษาทำการส่งแบบฟอร์มที่กรอกครบถ้วนแล้วมาที่ e-mail mucivilgrad@gmail.com

หากมีข้อสงสัยติดต่อ ผศ. ดร. วัจนันท์ มัตติทานนท์ +6681-644-2965.

print

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *