การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรนานาชาติ, หลักสูตรพหุวิทยาการ) วิชาเอกวิศวกรรมผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ระบบ รับตรงโดยคณะ (รอบที่ 2) ประจำ

0
0
0
s2smodern
powered by social2s

     ด้วย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ(หลักสูตรนานาชาติ, หลักสูตรพหุวิทยาการ) วิชาเอกวิศวกรรมผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม ระบบรับตรงโดยคณะ (รอบ 2) ปีการศึกษา 2562 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. จำนวนที่เปิดรับ จำนวน 10 คน

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
     2.1 วุฒิการศึกษา ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
          2.1.1 กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ซึ่งมีเกรดเฉลี่ยสะสมอย่างน้อย 4 ภาคการศึกษา (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.80
          2.1.2 กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีการศึกษาสุดท้ายในโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย
          2.1.3 กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษาสุดท้ายในต่างประเทศ
          2.1.4 ได้รับประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
     2.2 ผู้สมัครต้องมีผลการวัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง (ถ้ามี) ดังนี้
          2.2.1 IELTS Academic Test มีระดับคะแนนตั้งแต่ 5 ขึ้นไป
          2.2.2 TOEFL Paper-based (TOEFL-ITP) มีระดับคะแนนตั้งแต่ 500 ขึ้นไป
          2.2.3 TOEFL Computer-based (TOEFL-CBT) มีระดับคะแนนตั้งแต่ 173 ขึ้นไป
          2.2.4 TOEFL Internet-based (TOEFL-IBT) มีระดับคะแนนตั้งแต่ 61 ขึ้นไป
          2.2.5 SAT I มีระดับคะแนนตั้งแต่ 1100 ขึ้นไป
          2.2.6 CAE มีระดับคะแนนตั้งแต่ 52 ขึ้นไป
          2.2.7 TOEIC มีระดับคะแนนตั้งแต่ 600 ขึ้นไป
          2.2.8 MU Grad Test มีระดับคะแนนตั้งแต่ 36 ขึ้นไป
          หรือผลการวัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษที่เทียบเท่า
          ทั้งนี้ ผลคะแนนต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันสอบผ่านถึงวันที่สอบสัมภาษณ์ ในกรณีที่ผู้สมัครไม่มีผลการวัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษ ให้ผู้สมัครยื่นเอกสารการสมัครให้คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาก่อน โดยหากได้รับการคัดเลือกผู้สมัครจะต้องมีผลการวัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษก่อนการสำเร็จการศึกษา
     2.3 ผู้สมัครต้องไม่มีปัญหาทางสุขภาพ หรือความพิการ หรือปัญหาทางสุขภาพจิต หรือ ภาวะติดสารเสพติด ซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

3. หลักฐานการสมัคร
     3.1 สำเนาใบแสดงผลการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่กำลังศึกษา (Transcript) อย่างน้อย 4 ภาคการศึกษา สำหรับการศึกษาระบบ 2 ภาคการศึกษาต่อปี หรืออย่างน้อย 6 ภาคการศึกษา สำหรับระบบการศึกษาระบบ 3 ภาคการศึกษาต่อปี
     3.2 สำเนาประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองเทียบคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ (สำหรับผู้สมัครที่จบการศึกษาหรือผ่านการสอบเทียบคุณวุฒิแล้วเท่านั้น)
     3.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน (สำหรับผู้สมัครชาวไทย) หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง ที่ระบุ วัน เดือน ปีเกิด และวันหมดอายุของหนังสือเดินทาง (สำหรับผู้สมัครชาวต่างชาติ)
     3.4 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป 
     3.5 สำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล (ถ้ามี)
     3.6 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
     3.7 ใบรายงานผลการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง (ถ้ามี) ดังนี้
          - IELTS
          - TOEFL
          - SAT
          - CAE
          - TOEIC
          - MU Grad Test
          - หรือผลการวัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษที่เทียบเท่า
     3.8 เรียงความภาษาอังกฤษเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการเลือกเข้าศึกษาและจุดมุ่งหมายในการประกอบอาชีพ (Statement of Purpose) ความยาว 100 - 150 คำ ซึ่งเกี่ยวข้องกับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรนานาชาติ, หลักสูตรพหุวิทยาการ) วิชาเอกวิศวกรรมผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม
     3.9 ใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยสถานพยาบาลของรัฐซึ่งรับรองว่าผู้สมัครไม่มีปัญหาทางสุขภาพอันจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
          ทั้งนี้ ในวันสอบสัมภาษณ์ ผู้สมัครจะต้องนำเอกสารหลักฐานการสมัคร (โดยเอกสารที่เป็นสำเนาให้เขียนคำรับรอง “สำเนาถูกต้อง” พร้อมลงลายมือชื่อกำกับ) พร้อมทั้งใบนำฝากค่าสมัครฉบับจริง

4. ขั้นตอนการสมัคร
     4.1 ดาวน์โหลดใบสมัครทาง https://www.eg.mahidol.ac.th/egmu_eng/apply-online
     4.2 ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครจำนวน 600 บาท โดยการโอนเงินเข้าบัญชี “คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล” ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่บัญชี 333-200020-3
           ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ
     4.3 ส่งใบสมัคร หลักฐานประกอบ และสำเนาใบนำฝากค่าสมัคร (ตามข้อ 3) ได้ ดังนี้
          4.2.1 ส่งใบสมัคร หลักฐานประกอบ และสำเนาใบนำฝากค่าสมัคร ด้วยตนเอง ณ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
          4.2.2 ส่งใบสมัคร หลักฐานประกอบ และสำเนาใบนำฝากค่าสมัคร ทางอีเมล์
               - อาจารย์ ดร.นพกร ภู่ระย้า (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
               - หรือ อาจารย์ ดร.ดลพร แซ่แต้ (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

5. กำหนดการ

กิจกรรม วันที่ สถานที่
รับสมัคร 15 ม.ค. – 15 มี.ค.2562

ดาวน์โหลดใบสมัครทาง
https://www.eg.mahidol.ac.th/egmu_eng/apply-online

ประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
21 มี.ค. 2562

ประกาศให้ผู้สมัครทราบทาง
https://www.eg.mahidol.ac.th/egmu_eng/ 

วันสอบสัมภาษณ์ 28 มี.ค. 2562

ณ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร 1 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหิดล
(สำหรับผู้สมัครที่พำนักในต่างประเทศ การสัมภาษณ์จะดำเนินการผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ เช่น LINE)

ประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
4 เม.ย. 2562

ประกาศให้ผู้สมัครทราบทาง
https://www.eg.mahidol.ac.th/egmu_eng/

6. วิธีการสอบและเกณฑ์การคัดเลือกรับเข้าศึกษา
     คณะวิศวกรรมศาสตร์จะดำเนินการสอบคัดเลือก โดยตัดสินจากคะแนนรวม 100 คะแนน พิจารณาใน 4 ด้าน ดังนี้
     6.1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) และ เรียงความภาษาอังกฤษเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการเลือกเข้าศึกษาและจุดมุ่งหมายในการประกอบอาชีพ (Statement of Purpose) คิดเป็นร้อยละ 40
     6.2 ผลการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 20
     6.3 ผลการวัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษ คิดเป็นร้อยละ 20
     6.4 ผลการสอบสัมภาษณ์ คิดเป็นร้อยละ 20
          ทั้งนี้ การสอบสัมภาษณ์จะประเมินจาก ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ความสามารถในการสื่อสาร ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ กิจกรรมที่เคยเข้าร่วม ทัศนคติ เป็นต้น

7. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โทร 02-8892138 ต่อ 6201-3
มือถือ 080-2668289, 082-5848805 หรือ ทางอีเมล์ อาจารย์ ดร.นพกร ภู่ระย้า (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) หรือ อาจารย์ ดร.ดลพร แซ่แต้ (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

เอกสารแนบ: ประกาศ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรนานาชาติ, หลักสูตรพหุวิทยาการ) วิชาเอกวิศวกรรมผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ระบบ รับตรงโดยคณะ (รอบที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2562

0
0
0
s2smodern
powered by social2s

การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรนานาชาติ, หลักสูตรพหุวิทยาการ) วิชาเอกวิศวกรรมผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ระบบรับตรงโดยคณะ ประจำปีการศึกษา 2562

0
0
0
s2smodern
powered by social2s
 1. จำนวนที่เปิดรับ จำนวน 10 คน
 1. คุณสมบัติของผู้สมัคร ผู้ที่จะสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรนานาชาติ, หลักสูตรพหุวิทยาการ) วิชาเอกวิศวกรรมผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
2.1 ผู้สมัครต้องจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ซึ่งมีเกรดเฉลี่ยสะสม อย่างน้อย 4 ภาคการศึกษา (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.80 หรือได้รับประกาศนียบัตรเทียบเท่าตามเกณฑ์ ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดสำหรับผู้สมัครที่จบการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ หรือจบการศึกษาจากโรงเรียนในต่างประเทศจะต้องจบ Grade 12 หรือ A level ก่อนเริ่มศึกษาในหลักสูตรฯ ทั้งนี้ รับผู้สมัครในทุกแผนการศึกษา โดยผู้สมัครต้องมีรายวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และเคมีปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา
2.2 ผู้สมัครต้องมีผลการวัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง (ถ้ามี) ดังนี้
2.2.1 คะแนน IELTS Academic Test มีระดับคะแนนตั้งแต่ 5 ขึ้นไป
2.2.2 คะแนน TOEFL Paper-based (TOEFL-ITP) มีระดับคะแนนตั้งแต่ 500 ขึ้นไป
2.2.3 คะแนน TOEFL Computer-based (TOEFL-CBT) มีระดับคะแนนตั้งแต่ 173 ขึ้นไป
2.2.4 คะแนน TOEFL Internet-based (TOEFL-IBT) มีระดับคะแนนตั้งแต่ 61 ขึ้นไป
2.2.5 คะแนน SAT I มีระดับคะแนนตั้งแต่ 1100 ขึ้นไป
2.2.6 คะแนน CAE มีระดับคะแนนตั้งแต่ 52 ขึ้นไป
2.2.7 คะแนน TOEIC มีระดับคะแนนตั้งแต่ 600 ขึ้นไป
2.2.8 คะแนน MU-ELTS มีระดับคะแนนตั้งแต่ 84 ขึ้นไป
2.2.9 หรือผลการวัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษที่เทียบเท่า  
ทั้งนี้ ผลคะแนน มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันสอบผ่านถึงวันที่สอบสัมภาษณ์ ในกรณีที่ผู้สมัครไม่มีผลการวัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษให้ผู้สมัครยื่นเอกสารการสมัครให้คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาก่อน โดยหากได้รับการคัดเลือก ผู้สมัครจะต้องมีผลการวัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษก่อนการสำเร็จการศึกษา
2.3 ผู้สมัครต้องไม่มีปัญหาทางสุขภาพ หรือความพิการ หรือปัญหาทางสุขภาพจิต หรือภาวะติดสารเสพติด เป็นต้น ซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 1. ขั้นตอนการสมัคร
3.1 ผู้สมัครจะต้องกรอกเอกสารออนไลน์ พร้อมทั้งยื่นหลักฐานประกอบการสมัคร (ดูข้อ 4) ทางเว็บไซต์ https://www.eg.mahidol.ac.th/egmu_eng/apply-online
3.2 ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครจำนวน 600 บาท โดยการโอนเงินเข้าบัญชี “คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล” ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่บัญชี 333-2-00020-3
ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ
3.3 โปรดส่งสำเนาใบนำฝากค่าสมัครไปที่ e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันปิดรับสมัคร
 1. หลักฐานการสมัคร
4.1 ประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองเทียบคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษา
4.2 ใบแสดงผลการศึกษาอย่างน้อย 4 ภาคการศึกษา จากสถาบันการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา (Transcript)
4.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน (สำหรับผู้สมัครชาวไทย) หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ที่ระบุ วัน เดือน ปีเกิด และวันหมดอายุของหนังสือเดินทาง (สำหรับผู้สมัครชาวต่างชาติ)
4.4 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
4.5 สำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล (ถ้ามี)
4.6 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
4.7 ใบรายงานผลการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง (ถ้ามี) ดังนี้
- IELTS
- TOEFL
- SAT
- CAE
- TOEIC
- MU-ELTS
- หรือผลการวัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษที่เทียบเท่า
สำหรับผู้สมัครที่ไม่มี หรือมีผลการสอบวัดระดับน้อยกว่าระดับคะแนนที่ระบุในข้อ 2.2 ผู้สมัครสามารถยื่นเอกสารอื่น ๆ ประกอบการพิจารณาในวันที่สอบสัมภาษณ์ได้ ทั้งนี้หากได้รับการคัดเลือก ผู้สมัครจะต้องผ่านเกณฑ์ผลการวัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษก่อนการสำเร็จการศึกษา
4.8 เรียงความเป็นภาษาอังกฤษเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรนานาชาติ, หลักสูตรพหุวิทยาการ) วิชาเอกวิศวกรรมผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม และจุดมุ่งหมายในการประกอบอาชีพ (Statement of Purpose) ความยาว 100 - 150 คำ
4.9 ใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งรองรับว่า ผู้สมัครไม่มีปัญหาทางสุขภาพอันจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
ทั้งนี้ ในวันสอบสัมภาษณ์ ผู้สมัครจะต้องนำเอกสารหลักฐานการสมัคร (โดยเอกสารที่เป็นสำเนา ให้เขียนคำรับรอง “สำเนาถูกต้อง” พร้อมลงลายมือชื่อกำกับ) พร้อมทั้งใบนำฝากค่าสมัครฉบับจริง
 1. วิธีการสอบและเกณฑ์การคัดเลือกรับเข้าศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์จะดำเนินการสอบคัดเลือกโดยการตัดสินจาก 100 คะแนน รวม 4 ส่วนดังนี้
5.1 เอกสารประกอบการสมัคร คือ แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio), เรียงความเป็นภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเป้าหมายในวิชาชีพ, Recommendation ที่มีบุคคลที่น่าเชื่อถือรับรอง คิดเป็นร้อยละ 40
5.2 ผลการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 20
5.3 ผลการวัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษ คิดเป็นร้อยละ 20
5.4 ผลการสอบสัมภาษร์ คิดเป็นร้อยละ 20
หมายเหตุ การสอบสัมภาษณ์จะประเมินจาก ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ความสามารถในการสื่อสาร ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ กิจกรรมที่เคยเข้าร่วม ทัศนคติ เป็นต้น
 1. กำหนดการ
กิจกรรม วันที่ สถานที่
รับสมัคร 16 ตุลาคม – 12 พฤศจิกายน 2561

1. สมัครออนไลน์ทาง https://www.eg.mahidol.ac.th/egmu_eng/apply-online 

2. ส่งใบสมัครและหลักฐานด้วยตนเอง ณ ภาควิชาวิศวกรรม อุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล หรือสถานที่ที่คณะหรือภาควิชาจัดให้มีการรับสมัคร ซึ่งจะแจ้งให้ทราบภายหลัง หรือ ส่งใบสมัครและหลักฐานทางอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 14 พฤศจิกายน 2561 ประกาศให้ผู้สมัครทราบทาง https://www.eg.mahidol.ac.th/egmu_eng/
วันสอบสัมภาษณ์ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร 1 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหิดล
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 23 พฤศจิกายน 2561 ประกาศให้ผู้สมัครทราบทาง https://www.eg.mahidol.ac.th/egmu_eng/
 1. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  อาจารย์ ดร. นพกร ภู่ระย้า (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
  โทร 02-8892138 ต่อ 6201-3
  มือถือ 080-2668289, 082-5848805 
  DBE line QR codeหรือทาง
  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ประกาศ: การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรนานาชาติ, หลักสูตรพหุวิทยาการ) วิชาเอกวิศวกรรมผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ระบบรับตรงโดยคณะ ประจำปีการศึกษา 2562

0
0
0
s2smodern
powered by social2s

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ สำหรับการรับนักศึกษา รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

0
0
0
s2smodern
powered by social2s

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล รอบที่ 1 การรับนักศึกษาด้วย Portfolio
ประจำปีการศึกษา 2562

วันจันทร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2562

เวลาในการดำเนินการ มีรายละเอียด ดังนี้

เวลา ขั้นตอน/รายละเอียด
08.00-08.45 น. แสดงบัตรประชาชน พร้อมลงชื่อรายงานตัว ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารอำนวยการ (อาคาร 1) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหิดล ศาลายา ชำระค่าสอบสัมภาษณ์ (200 บาท)
08.45-09.00 น. รายงานตัว พร้อมหลักฐานการสมัคร (เอกสารประกอบการสมัคร) ผลการตรวจสุขภาพ และเอกสารที่ภาควิชากำหนด ณ บริเวณหน้าห้องสอบสัมภาษณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหิดล ศาลายา (ห้องสอบสัมภาษณ์จะแจ้งให้ทราบในวันสอบสัมภาษณ์)
09.00-12.00 น. สอบสัมภาษณ์
11.00-11.30 น. รถรางพาชมรอบรั้วมหาวิทยาลัยมหิดล (สำหรับผู้ปกครองและนักเรียนที่สนใจ) รถรางจอดรอ บริเวณด้านหน้าอาคารอำนวนการ (อาคาร 1) ล้อหมุน เวลา 11.00 น.

 

หมายเหตุ: กำหนดการขั้นตอนต่อไป

วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
วันที่ 30-31 มกราคม พ.ศ. 2562 ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ที่เว็บไซต์ของ ทปอ. โดยเลือกจากสาขาวิชาที่ผ่านคัดเลือก ถ้าไม่ยืนยันสิทธิ์ จะถือว่าไม่ต้องการใช้สิทธิ์เข้าศึกษา จะขอสิทธิ์เข้าศึกษาภายหลังไม่ได้
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในรอบที่ 1

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

0
0
0
s2smodern
powered by social2s

กำหนดการรับบุคคลเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2562

0
0
0
s2smodern
powered by social2s
รอบที่ 1  Portfolio รับตรงใช้ความสามารถพิเศษ ไม่ใช้คะแนน  1 ธ.ค. 2561 - 31 ม.ค. 2562
รอบที่ 2  โควต้า ใช้คะแนน  4 ก.พ. 2562 - 25 เม.ย. 2562
รอบที่ 3  รับตรงร่วมกัน ใช้คะแนน  17 เม.ย. 2562 - 17 พ.ค. 2562
รอบที่ 4  Admission ใช้คะแนน  9 พ.ค. 2562 - 7 มิ.ย. 2562
รอบที่ 5  รับตรงอิสระ  30 พ.ค. 2562 - 18 มิ.ย. 2562
0
0
0
s2smodern
powered by social2s

ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) ระบบรับตรงโดยคณะ ประจำปีการศึกษา 2562

0
0
0
s2smodern
powered by social2s

หลักสูตร วศ.บ. (วิศวกรรมชีวการแพทย์ นานาชาติ)
1. นางสาวสิริกร พิกุลแก้ว
2. นายศิรประกฤษฎิ์ ลิ้มตระกูลธงชัย
3. นายศุภกฤต ปัญญาดี
4. นางสาวกัญญาอร ฤทัยเจตน์เจริญ
5. นายธนกฤต ฟ้าทวีพร
6. นางสาวศลิษา สถิรแพทย์
7. นางสาวณิชกานต์ สุขุมจิตพิทโยทัย
8. นายเพื่อภูมิ อภิวัฒนาวงศ์
9. นางสาวกนกธร ศานตินนท์เศรษฐ์
10. นางสาวศุภรดา ภัทรพงษาธิต
11. นายศมพู อัสสเมทางกูร
12. นายภู ครูทรงธรรม
13. นายกรวิชญ์ เทพศิลปวิสุทธิ์
14. นางสาวสาวินี ไคร้โท้ง
15. นางสาวญาณิศา สมการ
16. นางสาวชุติมาศ พัฒนพงศ์พรชัย
17. นางสาวสรรพาสิริ ลีละสุลีธรรม
18. นางสาวปริณดา สุริยาวรกุล
19. นายอัครวินท์ มนตรีอมรเชฐ
20. นายเนติ ลิมป์หิรัณย์
21. นางสาวพิชญ์ภวิณฑ์ พัฒนโพธิ์
22. นายธนโชติ ถาวรมงคล
23. นางสาวชนิดาภา นรากรไพจิตร์
24. นางสาวสุจิรา มูลมิรัตน์
25. นางสาวสิตา ส่งสิริฤทธิกุล
26. นางสาวพิชชาภา ลอยชัยภูมิ
27. นางสาวพรชิตา ประเสริฐศิลป์
28. นางสาวปวีณ์กร ศุภธีระนนท์
29. นางสาวปทิตตา กิตติมงคลสุข
30. นายภวัต กาญจนดุษฎี
31. นางสาวกัญญาพัชร ทองทา
32. นางสาวพิมพ์ฉัตร ยอดอุดม
33. นางสาวธัญยธรณ์ กิติวรรณประสาร
34. นางสาวธฤษวรรณ ธงชัย
35. นางสาวมนัญชยา คงเกรียงไกร
36. นางสาวพิชามญชุ์ พัฒนาอนุกูล
37. นางสาวญาณิศา ถาวรสุภเจริญ
38. นายอิงครัต วงษ์ประเสริฐ
39. นายกรวิชญ์ โชตยาภา
40. นางสาวบัณฑิตา ตวงสุวรรณ

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น มารายงานตัวเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
ในวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ซึ่งมีรายละเอียดกำหนดการตามเอกสารแนบ หรือ กรณีผู้ที่ไม่สามารถเดินทางเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ได้ทันตามกำหนดการที่แจ้ง เช่น อยู่ต่างประเทศ ให้รายงานตัวและสอบสัมภาษณ์ผ่านทางสื่อโซเซียลมีเดีย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกรรมการสอบสัมภาษณ์ของแต่ละสาขาวิชา

 

กำหนดการสอบสัมภาษณ์

09.00 – 10.00 น.   สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (นานาชาติ) รายงานตัว พร้อมชำระเงินค่าสอบสัมภาษณ์ (200 บาท) ห้อง 6373 ชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการ (อาคาร 3) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
10.00 – 12.00 น.   เข้าร่วมฟังการแนะนำหลักสูตร และเดินชมห้องปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
13.00 – 16.00 น.   แสดงบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงชื่อรายงานตัว และเข้าสอบสัมภาษณ์ ห้อง R-6459 , R-6460 ชั้น 4 อาคารเรียนและปฏิบัติการ (อาคาร 3) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-4414255

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)  ระบบรับตรงโดยคณะ ประจำปีการศึกษา 2562

0
0
0
s2smodern
powered by social2s
Page 2 of 3